I. Introductie Samenvatting Investeringspropositie
IMMO Zorgwoningfonds 4
iMeer
informatie

Propositie in het kort
IMMO Zorgwoningfonds 4 belegt in vier Nederlandse particuliere hoogwaardige woonzorgcomplexen gelegen in Den Haag, Rotterdam en Lochem. De exploitatie van de woonzorgcomplexen zijn in handen van gerenommeerde zorghuisvesting-aanbieders Domus Magnus en Valuas Zorggroep. De objecten omvatten in totaal 103 woningen, waarvan 40 zelfstandige (senioren)appartementen (extramuraal) en 63 woonzorgappartementen (intramuraal). Deze zorgappartementen zijn gelegen in de Zuid Holland en Gelderland. De bewoners (onderhuurders) bestaan hoofdzakelijk uit senioren variërend met geen of kleine tot grotere zorgbehoefte.

Het verwacht gemiddeld direct rendement bedraagt 5,5% per jaar en zal per kwartaal worden uitgekeerd. Het verwacht gemiddeld totaal rendement bedraagt 7,4% per jaar.

Totaalrendement 7,4%*
II. Over deze investering

Uitgifte
Participaties

Valuta

Omvang
€ 35.850.000

Rendement
Verwacht direct rendement: 5,5%*
Verwacht totaalrendement: 7,4%*

Looptijd
7-10 jaar

Uitkeringen
Per kwartaal

Minimale deelname
€ 10.000

Onderliggende waarde
4 Nederlandse particuliere hoogwaardige woonzorgcomplexen met 103 woonzorgappartementen

Wijze van financiering
Eigen vermogen: circa 49,7%
Vreemd vermogen: circa 50,3%

Wijze van financiering
Objecten langjarig verhuurd (10 tot 20 jaar)
Residence Haganum te Den Haag is op basis van ‘triple-net’

Toezicht
AFM en onafhankelijke stichting

AFM getoetst
III. Over deze opdrachtgever

Holland Immo Group BV
IMMO Zorgwoningfonds 4 is een initiatief van Holland Immo Group BV. Holland Immo Group heeft ruim 18 jaar ervaring en expertise in het initiëren en beheren van vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland en sinds 2008 in Duitsland. Holland Immo Group heeft reeds 46 vastgoedbeleggingsfondsen met een totaal belegd vermogen van ruim € 1,2 miljard geïnitieerd. Hiermee is Holland Immo Group een Top-5 aanbieder van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland.

Initiatiefnemer en bestuur
Het management team van Holland Immo Group bestaat uit de heren L.M. Antonis (investor relations, links), mr. T. Kühl (financieel directeur, midden) en mr. M. Kühl (algemeen directeur, rechts).

De bestuurders beschikken over brede kennis en ervaring op het gebied van fondsbeheer. Zij zijn door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) op het gebied van vastgoedbeoordeling, vastgoedselecties, investeringsanalyses, vastgoedbeheer, beleggingsstructuren en fiscaliteit.

Ruim 18 jaar ervaring
IV. Aanvullende informatie

U kunt voor deze investeringspropositie geen informatie meer aanvragen.

Sheldon Invest
V. Over Sheldon Invest

Sheldon Invest is investeringsmakelaar en wordt door haar opdrachtgevers aangesteld als plaatsingsagent.

Enerzijds verschaffen wij investeerders toegang tot private beleggingsproposities. Anderzijds verschaffen wij opdrachtgevers toegang tot de kapitaalmarkt. Een rol die momenteel actueler is dan ooit nu banken moeilijk financiering verstrekken.

Wij informeren u namens onze opdrachtgever periodiek via email over deze doorgaans gesloten markt voor particulieren.

 
VI. Autoriteit Financiële Markten

Sheldon Invest BV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM en heeft een doorlopende vergunning op grond van artikel 2:96 Wft.

 
VII. Risico’s en belangrijke informatie

Beleggen (in dit geval in IMMO Zorgwoningfonds 4) brengt risico’s met zich mee, waaronder het risico’ van marktwaardedaling, huurderving, leegstand, rentefluctuaties en (her)financiering. Deze risico’s, alsmede andere (markt)omstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat negatieve waardefluctuaties optreden en rendementen lager uitkomen dan het geprognosticeerde rendement. Er kunnen zich wijzigingen voordoen in de wet- en regelgeving die ziet op de financiering van extramurale particuliere woonzorg. Hoewel het kabinet Rutte III voor de periode 2018 – 2021 extra middelen voor ouderenzorg, waaronder extramurale zorg, beschikbaar heeft gesteld, is er geen garantie dat dit beleid na die periode of zelfs tijdens die periode niet zal wijzigen. Bezuinigingen op de ouderenzorg of meer specifiek op de extramurale zorg kan voor ouderen tot gevolg hebben dat zij de kosten voor het wonen in de Objecten niet meer kunnen betalen of de interesse in het bewonen van de Objecten afneemt. Dat zou ten koste gaan van het rendement. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicofactoren uit het prospectus.

*Disclaimer
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers kunnen mogelijk minder dan hun inleg uitgekeerd krijgen. Het prospectus bevat gegevens die voor de beleggers noodzakelijk zijn om een oordeel te vormen over IMMO Zorgwoningfonds 4 en de daaraan verbonden kosten en risico’s. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus. Het prospectus is onder meer verkrijgbaar via Sheldon Invest. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past.

Vermelde rendementen betreffen prognoses in het neutrale scenario. In het prospectus zijn nog drie andere scenario’s doorgerekend, het break even, het pessimistische en optimistische scenario. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De emissiekosten bedragen 3% en zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet meegenomen in de berekening van het rendement. De verwachte rendementen zijn op basis van de uitgangspunten, zoals weergegeven in het prospectus, waaronder een beleggingshorizon van 10 jaar. De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd al aanprijzing van de aangeboden participaties. Potentiële beleggers wordt aanbevolen het prospectus te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen voordat ze een beleggingsbeslissing nemen.

Aan de inhoud van deze projectpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Door het versturen van de persoonsgegevens geeft u Sheldon Invest en de aan haar verbonden ondernemingen toestemming om u in de toekomst te informeren over investeringen en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u zich op elk moment afmelden via Sheldon Invest BV.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies