Risico's en belangrijke informatie

Vastgoedprojecten kennen kansen en risico’s. Deelname in een obligatielening ter financiering van dit project is geen uitzondering. Er zijn onvoorzienbare risico’s en risico’s die zich buiten de invloedsfeer van MSH voordoen. Zij kunnen het uiteindelijk te behalen resultaat negatief beïnvloeden. De waarde van uw obligatielening kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Er kan geen zekerheid worden gegeven ten aanzien van toekomstige opbrengsten van het project. De waarde van het project kan toe- of afnemen. De waardeontwikkeling is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaal-, vastgoed-, bouwmaterialen valutamarkten. Mogelijk zal het projectresultaat hoger zijn dan vooraf aangenomen; het is echter ook mogelijk dat uw obligatielening weinig tot geen renteopbrengst zal genereren en in het meest ongunstige geval zelfs geheel of ten dele verloren gaat.

Iedere obligatiehouder is zelf verantwoordelijk voor het besluit om in de obligatielening deel te nemen en dient zelf, mede in het licht van zijn persoonlijke situatie, een oordeel te vormen over de daaraan verbonden risico’s. Voorafgaand aan deelname in de obligatielening(en) dienen potentiële deelnemers zorgvuldig kennis te nemen van alle informatie in het IM, deze te overwegen en, indien gewenst, onafhankelijke adviseurs in te schakelen om tot een goede beoordeling te komen van de risico’s die aan de obligatieleningen verbonden zijn. In het bijzonder moeten zij in overweging nemen: de algemene investeringsoverwegingen en risico’s, zoals hieronder uiteengezet, die, individueel of gezamenlijk, een materieel nadelig effect kunnen hebben op MSH en de investering in MSH.

Deelname in de obligatieleningen van MSH is speculatief van aard, heeft een hoog risicoprofiel en de obligatieleningen kunnen geheel verloren gaan. Gelden die geïnvesteerd worden in de obligatieleningen van MSH dienen niet direct bestemd te zijn voor pensioenopbouw, studie van kinderen of vergelijkbare doelstellingen. Tevens is door het karakter van de obligatieleningen van MSH geen doorlopende uitkering te verwachten die zou kunnen bijdragen tot inkomensvorming. Hierna worden risicofactoren vermeld die volgens de initiatiefnemer voor deelname in de obligatieleningen relevant kunnen zijn in het licht van de gevolgen en de waarschijnlijkheid ervan. De opsomming is niet limitatief en dit houdt tevens in dat niet alle mogelijke risico’s zijn vermeld.

Markt
Ontwikkelings- en renovatieprojecten zijn blootgesteld aan normale marktschommelingen en risico’s inherent aan de bouw en renovatie van vastgoed, evenals de exploitatie ervan. De marktomstandigheden ten tijde van de beoogde erkoop zal de looptijd van het project en het projectresultaat bepalen. Er kan geen garantie worden verstrekt dat de obligatieleningen zullen renderen.

Vertrouwen
Vastgoedmarkten zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen. Dit kan er toe leiden dat vastgoedprojecten worden geconfronteerd met verminderde animo voor afname, met mogelijk zelfs verminderde winstgevendheid van het project tot gevolg. Wanneer de verkoopmarkt voor het onderhavige vastgoed slecht is of minder dan verwacht, dan kan sprake zijn van een vertrouwensrisico. Dit kan een negatieve invloed hebben op de looptijd van het project en/of op de rentabiliteit en/ of de waarde van de obligatieleningen.

Solvabiliteit/Liquiditeit
Aangezien de solvabiliteit en liquiditeit van MSH mede afhankelijk zijn van de succesvolle (her)ontwikkeling en exploitatie alsmede van de verkoop van het project, bestaat het risico dat MSH in de toekomst niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. MSH en/of Vinings stellen zich niet garant voor de resultaten uit het project noch voor de vergoeding van couponrente en/of bonusrente aan de obligatiehouders.

Verhandelbaarheid
De obligatieleningen zijn niet liquide, behoudens de mogelijkheden die zijn genoemd in de obligatievoorwaarden. Er kan geen zekerheid worden geboden dat het project tijdig en/of tegen gunstige voorwaarden wordt verkocht.

Inflatie
Onroerend goed projecten zijn onderhevig aan inflatie. Het algemene risico van inflatie houdt in dat de koopkracht die de investering vertegenwoordigt, wordt aangetast door waardevermindering van de munteenheid als gevolg van inflatie. Een obligatielening gekoppeld aan onroerende zaken wordt over het algemeen als “inflatiebestendig” beschouwd.

Kostenontwikkeling.
In de calculaties van het project is uitgegaan van de per het eerste kwartaal 2015 geldende (bouw)kosten. De kapitaal-, vastgoed-, bouwmaterialen- en valutamarkten zijn permanent in beweging. Als gevolg hiervan en als aard en omvang van de renovatiewerkzaamheden wijzigen kunnen de (bouw)kosten voor het project hoger of lager uitvallen dan in de calculaties is aangenomen.

Financieringsrente
De hypothecaire financiering kent in beginsel een variabele rentevoet, zij het dat deze begrensd is. Stijging van de rente kan van negatieve invloed zijn op het projectresultaat.

Waardeontwikkeling
De waardeontwikkeling van vastgoed is van veel factoren afhankelijk. Zo zijn de aantrekkelijkheid van de studentenwoningen en van de (woon)omgeving, tezamen met vraag en aanbod van de vastgoedmarkten, van invloed op de waarde en daarmede op de ontwikkeling van de verkoopprijzen. Voorts speelt de financieringsrente een rol. Bij de opmaak van dit IM is niet te voorzien noch te plannen hoe een en ander zich tijdens de looptijd van het project zal ontwikkelen.

Couponrente en bonusrente
Het totaalresultaat van het project staat niet eerder vast dan op het moment van de verkoop. De geprognosticeerde couponrente en in het vooruitzicht gestelde bonusrente op de obligatieleningen zijn niet gegarandeerd.

Valuta
De obligatieleningen worden aangegaan in Amerikaanse dollars. Aangezien de wisselkoers van de USD ten opzichte van de euro variabel is, kunnen stijgingen en dalingen optreden van beide valutakoersen ten opzichte van elkaar. Koersfluctuatie kan derhalve de waarde obligatieleningen beïnvloeden.

Tegenpartij
Dit betreft het risico dat het project waarin MSH investeert niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen. De waarde van de obligatieleningen kan worden beïnvloed door een negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van debiteuren.

Concentratie
Het project beperkt zich tot een lokale markt en regio. Hierdoor zullen gebeurtenissen die van invloed zijn op deze markt en regio dat met de financiering wordt gelopen meer beïnvloeden dan wanneer zou worden deelgenomen in de financiering van meerdere projecten die gespreid worden over meerdere regio’s. De obligatieleningen kunnen daarom aan grotere waarde schommelingen onderhevig zijn en een groter risico vertegenwoordigen dan een meer gespreide financiering.

Wet- en regelgeving
Met betrekking tot MSH is het recht van de VS van toepassing. De wet- en regelgeving, waaronder die ten aanzien van fiscaliteit in Nederland en de VS is aan verandering onderhevig. Wijzigingen kunnen (direct of indirect) in ongunstige zin voor MSH uitpakken.

Politiek en regelgeving
Er kunnen zich door niet voorzienbaar overheidshandelen veranderingen voordoen. Bepalingen ten aanzien van bodemverontreiniging, bestemmingsplannen, bouwvergunningen, bouwverordeningen, en fiscaliteit kunnen nadelige gevolgen hebben voor de omgeving waarin het project is gelegen, of met betrekking tot het project zelf. Dit kan van invloed zijn op de resultaten van MSH.

Onverzekerbare risico’s
De partner draagt er zorg voor dat het project op de in de VS gebruikelijke wijze wordt verzekerd tegen de voor een dergelijk object algemeen geldende risico’s. Sommige schades zijn niet te verzekeren. Voorbeelden hiervan zijn (niet limitatief): schade veroorzaakt door oorlog, terreur, milieu- en natuurrampen.

Belastingen
Indien de Amerikaanse en/of de Nederlandse overheden het fiscaal stelsel zou(den) herzien, kan dit eventueel fiscale risico’s met zich meebrengen.

Investeren met vreemd vermogen
Het wordt ten sterkste afgeraden om met geleend geld in de obligatielening deel te nemen.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies