Risico's

Risico’s

De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 12 “Definities”, gelden onverkort ten aanzien van dit hoofdstuk “Risico’s”.

Zij die overwegen om in te schrijven op Obligaties worden aangeraden kennis te nemen van het gehele Informatiememorandum en in elk geval de in dit hoofdstuk weergegeven risicofactoren zorgvuldig in overweging te nemen, alvorens te beslissen over de inschrijving op en

de aankoop van Obligaties. Investeren brengt altijd risico’s met zich mee. Er kunnen zich immers onverwachte ontwikkelingen voordoen, die de rendementsontwikkeling negatief beïnvloeden. Dit geldt ook voor investeringen in de Obligaties die worden aangeboden en uitgegeven door DBS2.

Onderstaande risicofactoren zijn omstandigheden die zich mogelijk zouden kunnen voordoen. DBS2 kan geen uitspraak doen over de mate van waarschijnlijkheid dat deze omstandigheden zich daadwerkelijk voordoen. Het intreden van deze risico’s kan de financiële positie van DBS2 en daarmee de waarde van de Obligaties negatief beïnvloeden.

De continuïteit van DBS2 is afhankelijk van de wijze waarop met genoemde risico’s wordt omgegaan. De in dit hoofdstuk gegeven opsomming van risicofactoren is niet uitputtend en andere factoren, die thans niet bekend zijn bij DBS2 of die DBS2 thans van minder (materieel) belang acht, kunnen mogelijk de financiële positie van DBS2 en daarmee de waarde van de Obligaties negatief beïnvloeden.

7.1 Risico’s verbonden aan de aard van de Obligaties

Rentebetalingsrisico op de Obligatielening

Gedurende de looptijd van de Obligatielening dragen de Obligaties Rente over hun uitstaande Hoofdsom. Deze rentebetalingsverplichting rust op DBS2. De Rente wordt in beginsel voldaan uit de opbrengst van DBS2 na uitwinning van de Vorderingen. DBS2 loopt een ondernemersrisico. Het kan door meerdere factoren, waaronder het manifesteren van een aantal van de navolgende

risico’s, het geval zijn dat de financiële positie van DBS2 niet toereikend is om geheel of gedeeltelijk aan deze rentebetalingsverplichting te kunnen voldoen. Dit kan een beperking tot gevolg hebben voor DBS2 om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en

Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.

Beperkte verhandelbaarheid van de Obligaties

De Obligaties worden niet genoteerd aan een gereglementeerde markt (effectenbeurs) en er zal geen markt in de Obligaties worden onderhouden door DBS2. Het eigendom van de Obligaties kan enkel worden overgedragen door een daartoe bestemde akte en mededeling aan DBS2. Van de mededeling aan DBS2 wordt melding gemaakt in het Register van Obligatiehouders.

Het risico bestaat dat de Obligaties niet, dan wel beperkt, dan wel niet op het gewenste moment verhandelbaar zijn, doordat een Obligatiehouder die zijn Obligaties wenst te verkopen geen andere (rechts-)persoon vindt die de door hem of haar gehouden Obligatie(s) wil overnemen. Daarmee bestaat het risico dat de Obligatie(s) illiquide zijn.

Waardering van de Obligaties

Het risico bestaat dat gedurende de looptijd van de Obligaties de waarde van de Obligaties niet objectief, dan wel niet nauwkeurig, dan wel moeilijk te bepalen is, omdat er naar verwachting geen openbare koers voor de Obligaties wordt gevormd en geen andere regelmatige objectieve tussentijdse waardering van de Obligaties plaatsvindt. Tevens bestaat het risico dat in de markt, voor zover sprake zal zijn van een markt voor de Obligaties, een waarde aan de Obligaties wordt toegekend die niet reëel is.

Het risico bestaat dat (bij verkoop van de Obligaties) de Obligaties niet, dan wel beperkt, dan wel niet tegen de gewenste of reële waarde verhandelbaar zijn, doordat een Obligatiehouder die zijn Obligaties wenst te verkopen geen andere (rechts-)persoon vindt die de door hem of haar gehouden Obligatie(s) wil overnemen tegen de gewenste en/of reële waarde hiervan.

Risico van aflossing en vervroegde aflossing

De looptijd van de Obligaties bedraagt maximaal zes (6) jaar, voor alle Obligaties te rekenen vanaf de Relevante Uitgiftedatum.

De Obligaties zullen worden afgelost tegen hun Hoofdsom, te vermeerderen met de verschenen doch onbetaalde Rente. De aflossingsverplichting rust op DBS2. Het kan door meerdere factoren, waaronder het manifesteren van een aantal van onderstaande risico’s, het geval zijn dat de opbrengst na uitwinning van de Vorderingen onvoldoende is om de Obligatielening in zijn geheel af te lossen, dat herfinanciering niet (geheel) mogelijk is of dat om een andere reden de financiële positie van DBS2 niet toereikend is om aan (al) haar verplichtingen te kunnen voldoen. In dat geval kunnen de Obligaties in waarde dalen en/of niet of niet volledig worden afgelost.

Onttrekkingsrisico

Indien een groot deel van de Obligatiehouders tegelijkertijd of in een korte periode een vervroegde aflossing van hun Obligaties verzoekt, zal DBS2 versneld haar portefeuille Vorderingen moeten afbouwen om aan dit verzoek te kunnen voldoen. Het is niet in alle gevallen te garanderen dat in een dergelijk scenario tijdig aan alle aflossingsverzoeken voldaan kan worden. Tevens zal een versnelde afbouw van de portefeuille Vorderingen een negatief effect hebben op de winstgevendheid van DBS2. Dit kan een beperking tot gevolg hebben voor

DBS2 om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.

7.2 Risico’s eigen aan DBS2 en haar onderneming

Acquisitie risico

Het risico om op enig moment succesvol vorderingen te kunnen aankopen als gevolg van een (te) krap aanbod op de markt. Indien dit zich zou voordoen, verwezenlijkt het rentebetalings- en aflossingsrisico (zoals hiervoor is opgenomen).

Risico van betwisting

Het risico van betwisting is het risico dat bij de debiteurenportefeuilles de vordering niet rechtsgeldig blijkt te zijn. In dergelijke situaties kan het zijn dat opgekochte openstaande vorderingen oninbaar blijken te zijn en zullen moeten worden afgeschreven. Dit lijdt tot in

kosten derving en heeft een negatieve invloed op de solvabiliteit en liquiditeit van DBS2, waardoor zij mogelijk niet langer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Of het daadwerkelijk een negatieve invloed heeft hangt mede af van de mogelijkheid of zij in dergelijke situatie het recht en de mogelijkheid heeft deze vorderingen succesvol te retrocederen aan de oorspronkelijke eigenaar van de vordering.

Tegenpartijenrisico

Het kan voorkomen dat tegenpartijen van DBS2 (i.e. de debiteuren onder de Vorderingen) hun financiële verplichtingen jegens DBS2 niet, dan wel niet juist, dan wel niet volledig nakomen, waardoor de opbrengsten van DBS2 minder dan verwacht zullen zijn. Zoals elke onderneming, loopt DBS2 het risico dat een tegenpartij in een situatie kan komen te verkeren dat zij niet (geheel) aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Dit risico kan onder andere bestaan wanneer sprake is van een insolvabele tegenpartij. DBS2 heeft een kredietverzekering afgesloten op basis waarvan zij – in geval van (vermoedelijke) insolventie en wanbetaling van een tegenpartij – 80% van de hoofdsom van de vordering krijgt uitgekeerd.

Niet-nakoming door tegenpartijen van hun financiële verplichtingen jegens DBS2, dan wel het niet juist of niet volledig nakomen van deze financiële verplichtingen jegens DBS2, dan wel het niet volledig uitkeren van de hoofdsom van de vordering door de kredietverzekeraar,

kan een beperking tot gevolg hebben voor DBS2 om haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.

DBS2 is afhankelijk van de bestuursleden

Het functioneren en opereren van DBS2 is onder meer afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van Jama Invest als bestuurder van DBS2. Feitelijk is het functioneren en opereren van DBS2 afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van twee natuurlijke personen, die zich ook met de dagelijkse leiding bezig houden. Het wegvallen van Jama Invest als bestuurder van DBS2 dan wel van de natuurlijke personen die Jama Invest uiteindelijk vertegenwoordigen zou kunnen betekenen dat die specifieke kennis en ervaring verloren gaat. Dit kan op de lange termijn een negatief effect hebben op de bedrijfsvoering en financiële resultaten van DBS2. Dit kan een

beperking tot gevolg hebben voor DBS2 om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.

Concentratierisico

DBS2 zal zich uitsluitend toeleggen op het (doen) aankopen respectievelijk verwerven van Vorderingen van derden, het (doen) verkopen en respectievelijk vervreemden van Vorderingen aan derden, het beheren, innen en uitwinnen van de Vorderingen en geen andere activiteiten verrichten waaruit middelen vrijkomen om aan de verplichtingen onder de Obligatielening te voldoen. Eventuele ongunstige resultaten uit haar activiteiten kunnen niet worden gecompenseerd met mogelijk gunstigere resultaten uit andere ondernemingsactiviteiten, nu de activiteiten DBS2 zich concentreert tot voorgenoemde activiteiten. De resultaatontwikkeling van DBS2 wordt beïnvloed door de mogelijkheid tot uitwinning en de waarde van (uitsluitend) de Vorderingen. Het is op voorhand niet met zekerheid te zeggen of de aangekochte respectievelijk verworven Vorderingen in zijn geheel kunnen worden uitgewonnen dan wel verkocht tegen een prijs die gelijk is aan de geprognosticeerde opbrengst. Bovengenoemde risico’s zouden tot gevolg kunnen hebben

dat DBS2 wordt beperkt in het nakomen van haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders, nu zij door de concentratie van haar activiteiten volledig afhankelijk hiervan is.

Concurrentierisico

De markt voor (beheer en aan/verkoop van) vorderingen is zeer omvangrijk en kent een aantal andere grote (internationale) spelers op de Nederlandse markt, die als directe concurrenten van DBS2 kunnen worden gezien. Het risico bestaat dat deze concurrenten op enig moment succesvoller zijn in het verwerven van Vorderingen. Hierdoor zou DBS2 niet in staat kunnen zijn de door haar gewenste Vorderingen te verwerven. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat DBS2 wordt beperkt om haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.

Faillissementsrisico

Voor Obligatiehouders bestaat het risico van faillissement en/of surseance van betaling van DBS2. Indien dit zich zou voordoen, verwezenlijkt het rentebetalings- en aflossingsrisico (zoals hiervoor is opgenomen).

Frauderisico

Hoewel DBS2 de nodige voorzichtigheid in acht neemt is het niet uitgesloten dat zij frauduleuze vorderingen verkrijgt. Financiële schade als gevolg van frauduleuze vorderingen wordt niet gedekt door de kredietverzekeraar. Deze financiële schade als gevolg van fraude kan een beperking tot gevolg hebben voor DBS2 om haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.

Selectie

Selectie is het risico dat nieuwe DBS2-clienten op basis van risico worden geselecteerd en daardoor bewust bij DBS2, DBS2 Nederland, DBS2 Factoring of DBS2 Finance worden ondergebracht.

Er is geen sprake van overige (potentiële) belangenconflicten tussen de plichten jegens DBS2 van de leden van het bestuur van DBS2 enerzijds en hun eigen belangen en/of andere verplichtingen anderzijds.

7.3 Overige risico’s

Fiscaal risico

Door het meerderjarige karakter van de investering is de invloed van de belastingheffing op DBS2 en op het rendement van de Obligaties onzeker. DBS2 kan geconfronteerd worden met een wetswijziging, nieuwe regelgeving of politieke besluitvorming, die financieel ongunstig voor de Obligatiehouders kan uitvallen. Door het meerjarige karakter van de belegging is de invloed van de belastingheffing op het rendement van de Obligaties onzeker. De fiscale behandeling van een Obligatie of een Obligatiehouder kan in de loop der jaren door wijziging van Nederlandse wetgeving dan wel nieuwe jurisprudentie negatief worden beïnvloed.

Confianza Accountants B.V. (de accountant van DBS2) heeft een convenant met de Belastingdienst afgesloten en DBS2 heeft zich aangemeld voor Horizontaal Toezicht. Dit betekent dat er sprake is van een samenwerking tussen de Belastingdienst, de fiscale dienstverlener en DBS2. De fiscale positie van DBS2 waaronder die van de Obligatielening is daarmee vooraf afgestemd met de belastingdienst. Indien de belastingdienst de gepresenteerde uitgangspunten niet volgt, kan dat leiden tot een negatieve invloed op de bedrijfsresultaten van DBS2, hetgeen een beperking tot gevolg kan hebben voor DBS2 om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.

Algemene juridische risico’s

DBS2 loopt risico’s wanneer tegen haar een rechtszaak aangespannen wordt. Ongeacht of dergelijke vorderingen ontvankelijk zijn, loopt DBS2 de kans om financiële schade te lijden nu de uitkomst van gerechtelijke procedures veelal onzeker is. De verdediging in een dergelijke procedure is kostbaar en deze kosten kunnen vaak slechts ten dele op de wederpartij verhaald worden, zelfs wanneer DBS2 in het gelijk wordt gesteld. Dit risico kan tot gevolg hebben dat de mogelijkheden voor DBS2 om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen, beperkt worden.

Politiek

Een onzekere factor is de invloed van de politiek. Onder politieke risico’s worden verstaan risico’s met betrekking tot stabiliteit en legitimiteit van politieke instituten, ordelijke opvolging van de politieke leiders, transparantie bij de economische besluitvorming, nationale veiligheid en geopolitieke risico’s. Genoemde risico’s kunnen een negatieve invloed hebben op de bedrijfsresultaten van DBS2, hetgeen DBS2 mogelijk beperkt om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te kunnen voldoen.

Onafhankelijk bestuur van de Stichting Obligatiehouders

Een bestuurder van de Stichting Obligatiehouders kan, met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de statuten van de Stichting Obligatiehouders en de Trustakte, door een besluit van het bestuur van de Stichting Obligatiehouders worden ontslagen. Tevens is een bestuurder van de Stichting Obligatiehouders op grond van de Trustakte bevoegd om zijn functie neer te leggen (vrijwillig defungeren) door kennisgeving aan de Stichting Obligatiehouders, DBS2 en aan de Obligatiehouders met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 90 dagen.

Het bestuur van de Stichting Obligatiehouders bestaat uit tenminste een bestuurder. Benoeming van bestuurders geschiedt door het bestuur van de Stichting Obligatiehouders. Echter, indien er geen bestuurders in functie zijn dan is het bestuur onbevoegd om bestuurders te benoemen en dan is DBS2 bevoegd één of meer bestuurders te benoemen. Indien er een vacature is en deze is niet

vervuld binnen drie maanden op de wijze als hiervoor beschreven, dan kan de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende één of meer bestuurders benoemen. Het niet kunnen vinden van een nieuw onafhankelijk bestuur van de Stichting Obligatiehouders of het niet verkrijgen van instemming van de vergadering van Obligatiehouders kan negatieve gevolgen hebben voor de bescherming van de rechten van de Obligatiehouders.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies