Vastgoed Financiering Fonds

Behaald rendement6,15% (in 2023)
Voorschot rendement6,3% (in 2024)
Deelnamegrens€ 100.000
Aan- en verkopenPer kwartaal
UitkeringenPer kwartaal
Actuele dekkingsgraad161,2%

Dit fonds in het kort

Dit fonds financiert ondernemers die commercieel Nederlands vastgoed willen aankopen of herfinancieren. Hiervoor wordt een rentevergoeding gevraagd. Deze wordt aan het fonds betaald. Het fonds keert de ontvangen rentes (minus kosten) uit aan haar beleggers als rendement. De huidige financieringen geven een dekking van 161,3%. Het fonds heeft altijd de zekerheid van het recht van 1ᵉ hypotheek. Per kwartaal kunt u participaties aan- en verkopen.

Recente ontwikkelingen
Onlangs zijn twee nieuwe financieringen aan de portefeuille toegevoegd. Een hotel op Texel is voor € 4.5 miljoen geherfinancierd (taxatie € 7.12 miljoen). Daarnaast is een herfinanciering verstrekt van € 2.5 miljoen voor een volledig gemoderniseerd en volledig langjarig verhuurd kantoorgebouw te Best (taxatie € 4.05 miljoen).

Behaald rendement
Het prognoserendement van 6,1% is in 2021, 2022 en 2023 jaarlijks behaald. Voor 2024 is het prognoserendement verhoogt naar 6,3%. Dit rendement bestaat uit ontvangen rentes en provisies van leningnemers en is elk kwartaal uitgekeerd.

Rendement
U wilt een aantrekkelijk rendement behalen maar geen grote risico’s lopen. Zijn rust, kwaliteit en zekerheid uw belangrijkste voorwaarden? Dan is beleggen in solide 1e hypotheken een goede keuze.

Het prognoserendement van 6,1% is in 2021, 2022 en 2023 jaarlijks behaald. Voor 2024 is het prognoserendement verhoogt naar 6,3%.

Het rendement bestaat uit ontvangen rentes en provisies van leningnemers en wordt elk kwartaal uitgekeerd.

Deelnamegrens
Toetreding tot het fonds vindt plaats door aankoop van participaties tegen de geldende intrinsieke waarde. Het te investeren bedrag dient ten minste € 100.000 te bedragen. De intrinsieke waarde bepaalt dus hoeveel participaties er voor
€ 100.000 gekocht kunnen worden. Eventuele vervolginvesteringen kunnen vanaf
€ 25.000 plaatsvinden.

Aankoopkosten
Participaties kunnen worden gekocht via Sheldon Invest. Bij uw inschrijving worden geen emissiekosten berekend. Er wordt uitsluitend een order- en administratievergoeding van € 250 in rekening gebracht. Dit is een vast bedrag ongeacht de hoogte van de inschrijving.

Verkoopkosten
Bij het inkopen van participaties berekent het fonds een inkoopvergoeding. Deze wordt in mindering gebracht op de uit te keren intrinsieke waarde van de in te kopen participaties.

Deze vergoeding luidt als volgt:
4% over de intrinsieke waarde binnen 2 jaar na uitgifte. 3% over de intrinsieke waarde binnen 3 jaar maar na 2 jaar vanaf het moment van uitgifte. 2% over de intrinsieke waarde bij inkoop na 3 jaar vanaf het moment van uitgifte.

Looptijd
Eens per kwartaal kunt u participaties aan- of verkopen. Dit kan op de betreffende handelsdag van dat kwartaal, deze valt op de 15e dag.

Aankopen
Sheldon Invest fungeert als plaatsingsagent en begeleidt het plaatsingsproces van participaties onder investeerders. Zij is een ‘beleggingsonderneming’ in de zin van de Wft en beschikt als zodanig over een vergunning van de AFM. Naast de AFM houdt ook De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op Sheldon Invest.

De procedure
Eens per kwartaal kunt u participaties aankopen. Dit kan op de betreffende handelsdag. Deze valt op de 15e dag van elke nieuw kwartaal. Heeft u interesse en wilt u participaties kopen?

Dan leest u hieronder hoe u dat kunt doen.

 1. Het inschrijfformulier
  Met het inschrijfformulier kunt u ieder kwartaal participaties aankopen. Het volledig ingevulde inschrijfformulier stuurt u samen met de benodigde documenten op naar Sheldon Invest. Dit formulier treft u aan op onze website bij downloads.

 2. Overschrijven van het investeringsbedrag
  Het fonds verstuurt 7 dagen voorafgaand aan de handelsdag van het betreffende kwartaal, een verzoek om het investeringsbedrag naar de bankrekening van het fonds over te schrijven. Het investeringsbedrag dient 1 dag voorafgaand aan de handelsdag te zijn bijgeschreven.

 3. De uitgifte en toewijzing van participaties
  Op de handelsdag worden tegen de alsdan geldende intrinsieke waarde participaties uitgegeven en toegewezen. Als het fonds al uw informatie en uw investeringsbedrag hebben ontvangen, laat het fonds u weten dat u de participaties krijgt. U ontvangt een bevestiging dat u bent ingeschreven in het participantenregister.

De procedure

 1. Het verkoopformulier
  Met het verkoopformulier kunt u ieder kwartaal participaties verkopen. U stuurt het volledig ingevulde verkoopformulier samen met de benodigde documenten (90 dagen voor de handelsdag) naar het fonds. Dit formulier treft u aan op de website van het fonds.

 2. De inkoop van participaties
  Op de handelsdag worden tegen de geldende intrinsieke waarde participaties ingekocht. Als het fonds al uw informatie heeft ontvangen, zal zij u laten weten dat het fonds uw participaties inkoopt. Het fonds verstuurt u een bevestiging dat u bent uitgeschreven uit het participantenregister.

 3. Overschrijven van het investeringsbedrag
  Het fonds zal het investeringsbedrag 1 dag na de handelsdag overschrijven naar de bankrekening van de participant.

Zekerheid
Als zekerheid wordt altijd het recht van 1e hypotheek gevestigd op het gefinancierde vastgoed. Verder wordt er ook zekerheid gevestigd in de vorm van verpanding van de huurinkomsten. Daarnaast zal in veel gevallen aanvullende zekerheden worden geëist, als bijvoorbeeld een persoonlijke borgstelling van de ondernemer.

Omvang van de verstrekte financieringen:
€ 19.200.000

Taxatiewaarde van de onderpanden:
€ 32.000.000

Actuele dekkingsgraad:
161,2%

Voor wie?
U heeft over de jaren heen een mooi vermogen opgebouwd. Bijvoorbeeld uit dividenden, de verkoop van uw bedrijf of andere zakelijke transacties. U heeft dus kapitaaloverschotten. U leeft (deels) van het rendement wat behaald wordt met de opbrengst van uw beleggingen. U kiest hierbij bewust – in de eerste plaats – voor zekerheid en rust. Dit is ook het criterium waarop u uw beleggingskeuzes baseert.

Heeft u het geld van uw investering voor een periode van 4 jaar niet nodig? En heeft u met deze belegging tijdens de genoemde periode geen specifiek of noodzakelijk doel? Dan kan deze obligatielening interessant voor u zijn. De obligatielening is niet geschikt als belegging met geleend geld.

Voor wie is deze belegging bijvoorbeeld geschikt?
U heeft ervaring met beleggen;
U begrijpt wat wij doen;
U begrijpt hoe deze investering werkt.

Uiteindelijk dient u zelf te bepalen of deze belegging bij uw profiel past.

Risico's en overige informatie
Investeren brengt altijd financiële risico’s met zich mee. De waarde van een investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De eventueel in rekening te brengen emissiekosten en/of administratiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet (altijd) meegenomen in de berekening van het rendement.

Investeerders dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het informatiememorandum. U wordt geacht om het informatiememorandum van elke belegging aandachtig te bestuderen. Hierin staat alles vermeld wat belangrijk is en dient als basis voor het vormen van uw beslissingen. Voor een uitgebreide toelichting inzake de risico’s wordt verwezen naar het hoofdstuk "Risicofactoren" uit elk informatiememorandum.

Ter zake van de aanbieding door Vastgoed Financiering Fonds aan het publiek in Nederland bestaat ingevolge de Wft geen verplichting tot het algemeen verkrijgbaar stellen van een prospectus dat is goedgekeurd door de AFM en op de aanbieding wordt geen toezicht uitgeoefend door de AFM.

Aanvullende informatie of inschrijven?

Sheldon Invest werkt als plaatsingsagent voor deze belegging. Via onze onderneming kunt u uw aankoop realiseren. Voor het verlenen van deze beleggingsdiensten beschikt Sheldon Invest reeds 15 jaar over de benodigde vergunning van de AFM. Sheldon Invest zal u de gevraagde informatie toezenden en contact met u opnemen.

Uw wensen:

Reserveringsbedrag:
Mijn beslissing over definitieve deelname neem ik uiterlijk op:
Waar?
Wanneer?
Er is iets misgegaan bij het versturen van uw aanvraag. Neem contact op met info@sheldoninvest.nl.

Er is geen adres gevonden met deze postcode en huisnummer.

Er is geen adres gevonden met deze postcode en huisnummer.

Er is iets misgegaan bij het versturen van uw aanvraag. Neem contact op met info@sheldoninvest.nl.