Informatie downloaden?

Op deze pagina kunt u zelf informatie downloaden.

Van het start moment tot de afsluiting kunt u hier alle beschikbare fondsdocumentatie direct inzien.

Heeft u vragen of wenst u een nadere toelichting, Dan staan wij u graag te woord.

Fondsdocumentatie downloaden: W&O Obligatie Plus Fonds

Verwacht contant rendement
: 3 tot 6%
Verwacht totaalrendement
: 3 tot 6%
Deelnamegrens
: € 10.000
Fondsvermogen
: € Groeifonds
Verhandelbaarheid
: Maandelijkse aan- en verkopen
Uitkeringen
: Worden herbelegd
Onderliggende waarde
: Participaties
Zekerheid
: Hoofdzakelijk vastgoed met een dekking van 140%
Toezicht
: Doorlopend toezicht AFM en DNB

Documentatie downloaden: Sheldon Invest

Heeft u vragen of wenst u een nadere toelichting, dan staan wij u graag te woord.

Risico's en overige informatie

* Investeren brengt altijd financiële risico’s met zich mee. De waarde van een investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De eventueel in rekening te brengen emissiekosten en/of administratiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet (altijd) meegenomen in de berekening van het rendement.

Het prospectus/informatiememorandum van elke investering is verkrijgbaar via Sheldon Invest. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus/informatiememorandum. U wordt geacht om het prospectus/informatiememorandum van elke investering aandachtig te bestuderen. Hierin staat alles vermeld wat belangrijk is en dient als basis voor het vormen van uw beslissingen. Voor een uitgebreide toelichting inzake de risico’s van de via Sheldon Invest aangeboden investeringen, wordt verwezen naar het hoofdstuk "Risicofactoren" uit elk prospectus/informatiememorandum.

Investeerders worden geen cliënt bij Sheldon Invest maar bij haar opdrachtgever(s). Sheldon Invest geeft geen (belegging) advies en waarde- of kwaliteitsoordeel aan beleggers over de aangeboden investeringen. Beleggers dienen zelf – al dan niet met behulp van een adviseur – te bepalen of de aangeboden investeringen passend zijn.

Door het versturen van uw gegevens verleent u Sheldon Invest en met haar verbonden ondernemingen in de financiële sector toestemming om u te informeren over onze producten en diensten en om look-a-likeprofielen te creëren. Zolang dat voor marketingdoeleinden van belang is, worden uw gegevens bewaard, Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@sheldoninvest.nl.

Een deel van de door u verstrekte persoonsgegevens zijn door ons opgevraagd met het doel op naleving van de Wwft en om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen en worden alleen verwerkt in het kader van de naleving van de Wwft. U heeft het recht een verzoek in te dienen om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens en u heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.