Risico's

Risico's

De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 12 "Definities", gelden onverkort ten aanzien van dit hoofdstuk "Risico's".

Zij die overwegen om in te schrijven op Obligaties worden aangeraden kennis te nemen van het gehele Informatiememorandum en in elk geval de in dit hoofdstuk weergegeven risicofactoren zorgvuldig in overweging te nemen, alvorens te beslissen over de inschrijving op en de aankoop van Obligaties. Investeren brengt altijd risico's met zich mee. Er kunnen zich immers onverwachte ontwikkelingen voordoen, die de rendementsontwikkeling negatief beïnvloeden. Dit geldt ook voor investeringen in de Obligaties die worden aangeboden en uitgegeven door DBS2 Nederland.

Onderstaande risicofactoren zijn omstandigheden die zich mogelijk zouden kunnen voordoen. DBS2 Nederland kan geen uitspraak doen over de mate van waarschijnlijkheid dat deze omstandigheden zich daadwerkelijk voordoen. Het intreden van deze risico's kan de financiële positie van DBS2 Nederland en daarmee de waarde van de Obligaties negatief beïnvloeden.

De continuïteit van DBS2 Nederland is afhankelijk van de wijze waarop met genoemde risico's wordt omgegaan. De in dit hoofdstuk gegeven opsomming van risicofactoren is niet uitputtend en ook andere factoren, die thans niet bekend zijn bij DBS2 Nederland of die DBS2 Nederland thans van minder (materieel) belang acht, kunnen mogelijk de financiële positie van DBS2 Nederland en daarmee de waarde van de Obligaties negatief beïnvloeden.

Risico's verbonden aan de aard van de Obligaties

Rentebetalingsrisico op de Obligatielening

Gedurende de looptijd van de Obligatielening dragen de Obligaties Rente over hun uitstaande Hoofdsom. Deze rentebetalingsverplichting rust op DBS2 Nederland. De Rente wordt in beginsel voldaan uit de opbrengst van DBS2 Nederland, na uitwinning van de Vorderingen. DBS2 Nederland loopt een ondernemersrisico. Het kan door meerdere factoren, waaronder het manifesteren van een aantal van de navolgende risico's, het geval zijn dat de financiële positie van DBS2 Nederland niet toereikend is om geheel aan deze rentebetalingsverplichting jegens de Obligatiehouders te kunnen voldoen.

Beperkte verhandelbaarheid van de Obligaties

De Obligaties worden niet genoteerd aan een gereglementeerde markt (effectenbeurs) en er zal geen markt in de Obligaties worden onderhouden door DBS2 Nederland. Het eigendom van de Obligaties kan enkel worden overgedragen door een daartoe bestemde akte en mededeling aan DBS2 Nederland. Van de mededeling aan DBS2 Nederland wordt melding gemaakt in het Register van Obligatiehouders. Het risico bestaat dat de Obligaties niet, dan wel beperkt, dan wel niet op het gewenste moment verhandelbaar zijn, doordat een Obligatiehouder die zijn Obligaties wenst te verkopen geen andere (rechts-)persoon vindt die de door hem of haar gehouden Obligatie(s) wil overnemen. Daarmee bestaat het risico dat de Obligatie(s) illiquide zijn.

Waardering van de Obligaties

Het risico bestaat dat gedurende de looptijd van de Obligaties de waarde van de Obligaties niet objectief, dan   wel niet nauwkeurig, dan wel moeilijk te bepalen is, omdat er naar verwachting geen openbare koers voor de Obligaties wordt gevormd en geen andere regelmatige objectieve tussentijdse waardering van de Obligaties plaatsvindt. Tevens bestaat het risico dat in de markt, voor zover sprake zal zijn van een markt voor de   Obligaties, een waarde aan de Obligaties wordt toegekend die niet reëel is. Het risico bestaat dat (bij verkoop van de Obligaties) de Obligaties niet, dan wel beperkt, dan wel niet tegen de gewenste of reële waarde verhandelbaar zijn, doordat een Obligatiehouder die zijn Obligaties wenst te verkopen geen andere (rechts-)persoon vindt die de door hem of haar gehouden Obligatie(s) wil overnemen tegen de gewenste en/of reële waarde hiervan.

Risico van vervroegde aflossing

De looptijd van de Obligaties bedraagt maximaal zeven (7) jaar, voor alle Obligaties te rekenen vanaf de Relevante Uitgiftedatum. DBS2 Nederland heeft het recht om te allen tijde, voor alle Obligaties – ongeacht Relevante Uitgiftedatum – te rekenen vanaf de Aanvangsdatum, de Obligaties op enig moment geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen, met inachtneming van een termijn voor kennisgeving van deze Vervroegde Aflossing   aan de Obligatiehouders van ten minste dertig (30) dagen. In voorkomende gevallen zullen de desbetreffende Obligatiehouders op deze Obligaties niet de gehele over de Looptijd van de Obligaties te verwachten Rente realiseren.

Onttrekkingsrisico (risico op vervroegde aflossing)

Indien een groot deel van de Obligatiehouders tegelijkertijd of in een korte periode een vervroegde aflossing van hun Obligaties verzoekt, zal DBS2 Nederland versneld haar portefeuille Vorderingen moeten afbouwen om aan dit verzoek te kunnen voldoen. Om dit te ondervangen, is mede bepaald dat dergelijke verzoeken niet door de Obligatiehouders gedaan mogen worden binnen zes (6) maanden na de Aanvangsdatum van alle Obligaties en is bepaald dat DBS2 Nederland na goedkeuring van een dergelijk verzoek een termijn van drie (3) maanden gegund wordt om aan een dergelijk verzoek te voldoen, alsmede dat DBS2 Nederland niet gehouden is om gedurende de Looptijd van de Obligaties in enig jaar meer dan 35% van het totale nominale bedrag aan uitstaande Obligaties, vervroegd af te lossen. Niettemin is het niet in alle gevallen te garanderen dat in een dergelijk scenario tijdig aan alle aflossingsverzoeken voldaan kan worden. Tevens zal een versnelde afbouw van de portefeuille Vorderingen een negatief effect hebben op de winstgevendheid van DBS2 Nederland. Dit kan een beperking tot gevolg hebben voor DBS2 Nederland om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.

Risico's eigen aan DBS2 Nederland en haar onderneming

Acquisitie risico

Het acquisitierisico is het risico dat op enig moment niet succesvol Vorderingen kunnen worden aangekocht, als gevolg van een (te) krap aanbod op de markt. Indien dit zich zou voordoen, verwezenlijkt het rentebetalings- en aflossingsrisico zich (zoals hiervoor is opgenomen).

Risico van betwisting

Het risico van betwisting is het risico dat bij de debiteurenportefeuilles de Vordering niet rechtsgeldig, althans niet juridisch houdbaar, blijkt te zijn. In dergelijke situaties kan het zijn dat opgekochte openstaande Vorderingen oninbaar blijken te zijn. Indien DBS2 Nederland zij in dergelijke situaties niet het recht en de mogelijkheid heeft deze Vorderingen succesvol te retrocederen aan de oorspronkelijke eigenaar van de Vordering en ook de kredietverzekeraar niet uitkeert, zal de waarde hiervan moeten worden afgeschreven. Dit leidt tot inkomstenderving en heeft een negatieve invloed op de solvabiliteit en liquiditeit van DBS2 Nederland, waardoor zij mogelijk niet langer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

Tegenpartijenrisico

Het kan voorkomen dat tegenpartijen van DBS2 Nederland (i.e. de debiteuren onder de Vorderingen) hun financiële verplichtingen jegens DBS2 Nederland niet, dan wel niet juist, dan wel niet volledig nakomen, waardoor de opbrengsten van DBS2 Nederland minder dan verwacht zullen zijn. Zoals elke onderneming, loopt DBS2 Nederland het risico dat een tegenpartij in een situatie kan komen te verkeren dat zij niet (geheel) aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Dit risico kan onder andere bestaan in geval van een insolvabele tegenpartij. DBS2 Nederland heeft een kredietverzekering afgesloten op basis waarvan zij – in geval van wanbetaling als gevolg van (vermoedelijke) insolventie van een tegenpartij – 90% van de hoofdsom van de Vordering krijgt uitgekeerd. Niet-nakoming door tegenpartijen van hun financiële verplichtingen jegens DBS2 Nederland, dan wel het niet juist of niet volledig nakomen van deze financiële verplichtingen jegens DBS2 Nederland, dan wel het niet volledig uitkeren van de hoofdsom van de Vordering door de kredietverzekeraar, kan een beperking tot gevolg hebben voor DBS2 Nederland om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.

DBS2 Nederland is afhankelijk van haar bestuursleden

Het functioneren en opereren van DBS2 Nederland is onder meer afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van Jama Invest als bestuurder van DBS2 Nederland. Feitelijk is het functioneren en opereren van DBS2 Nederland afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van twee natuurlijke personen, die zich ook met de dagelijkse leiding bezig houden. Het wegvallen van Jama Invest als bestuurder van DBS2 Nederland dan wel van (één van) de natuurlijke personen die Jama Invest uiteindelijk vertegenwoordigen, zou kunnen betekenen dat die specifieke kennis en ervaring verloren gaat. Dit kan op de lange termijn een negatief effect hebben op de bedrijfsvoering en financiële resultaten van DBS2 Nederland. Dit kan een beperking tot gevolg hebben voor DBS2 Nederland om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.

Concentratierisico

DBS2 Nederland zal zich uitsluitend toeleggen op het (doen) aankopen respectievelijk verwerven van Vorderingen, het (doen) verkopen en respectievelijk vervreemden van Vorderingen, het beheren, innen en uitwinnen van Vorderingen en geen andere activiteiten verrichten waaruit middelen vrijkomen om aan de verplichtingen onder de Obligatielening te voldoen. Eventuele ongunstige resultaten uit haar activiteiten kunnen niet worden gecompenseerd met mogelijk gunstigere resultaten uit andere ondernemingsactiviteiten, nu de activiteiten van DBS2 Nederland zich concentreren op voorgenoemde activiteiten. De resultaatontwikkeling van DBS2 Nederland wordt beïnvloed door de mogelijkheid tot uitwinning en de waarde van (uitsluitend) de Vorderingen. Het is op voorhand niet met zekerheid te zeggen of de aangekochte respectievelijk verworven Vorderingen in zijn geheel kunnen worden uitgewonnen dan wel verkocht tegen een prijs die gelijk is aan de geprognosticeerde opbrengst. Bovengenoemde risico's zouden tot gevolg kunnen hebben dat DBS2 Nederland wordt beperkt in het nakomen van haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders, nu zij door de concentratie van haar activiteiten volledig afhankelijk hiervan is.

Concurrentierisico

De markt voor (beheer en aan/verkoop van) vorderingen is zeer omvangrijk en kent een aantal andere grote (internationale) spelers op de Nederlandse markt, die als directe concurrenten van DBS2 Nederland kunnen worden gezien. Het risico bestaat dat deze concurrenten op enig moment succesvoller zijn in het verwerven van Vorderingen. Hierdoor zou DBS2 Nederland niet in staat kunnen zijn de door haar gewenste Vorderingen te verwerven. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat DBS2 Nederland wordt beperkt om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.

Faillissementsrisico

Voor Obligatiehouders bestaat het risico van faillissement en/of surseance van betaling van DBS2 Nederland. Indien dit zich zou voordoen, verwezenlijkt zich het rentebetalings- en aflossingsrisico (zoals hiervoor is opgenomen).

Frauderisico

Hoewel DBS2 Nederland de nodige voorzichtigheid in acht neemt, is het niet uitgesloten dat zij frauduleuze vorderingen verkrijgt. Financiële schade als gevolg van frauduleuze vorderingen wordt niet gedekt door de kredietverzekeraar. Deze financiële schade als gevolg van fraude kan een beperking tot gevolg hebben voor DBS2 Nederland om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.

Selectie

Selectie is het risico dat nieuwe DBS2-cliënten op basis van risico worden geselecteerd en daardoor bewust bij DBS2 Factoring II, DBS2 Nederland, DBS2 Factoring of DBS2 worden ondergebracht. Om deze selectie uit te sluiten worden er enkel nieuwe DBS2-cliënten geaccepteerd bij DBS2 Nederland.

Er is geen sprake van overige (potentiële) belangenconflicten tussen de plichten jegens DBS2 Nederland van de leden van het bestuur van DBS2 Nederland enerzijds en hun eigen belangen en/of andere verplichtingen anderzijds.

Overige risico's

Fiscaal risico

Door het meerjarige karakter van de investering is de invloed van de belastingheffing op DBS2 Nederland en op het rendement van de Obligaties onzeker. DBS2 Nederland kan geconfronteerd worden met een wetswijziging, nieuwe regelgeving of politieke besluitvorming, die financieel ongunstig voor DBS2 Nederland    dan wel de Obligatiehouders kan uitvallen. Door het meerjarige karakter van de belegging is de invloed van de belastingheffing op het rendement van de Obligaties onzeker. De fiscale behandeling van een Obligatie of een Obligatiehouder kan in de loop der jaren door wijziging van Nederlandse wetgeving dan wel nieuwe jurisprudentie negatief worden beïnvloed.

Van Wezel Accountants B.V. (de accountant van DBS2 Nederland) heeft een convenant met de Belastingdienst afgesloten. DBS2 Nederland heeft zich aangemeld voor Horizontaal Toezicht. Dit betekent dat er sprake is van een samenwerking tussen de Belastingdienst, de fiscale dienstverlener en DBS2 Nederland. De fiscale positie van DBS2 Nederland, waaronder die van de Obligatielening, is daarmee vooraf afgestemd met de Belastingdienst. Indien de Belastingdienst de gepresenteerde uitgangspunten niet volgt, kan dat leiden tot een negatieve invloed op de bedrijfsresultaten van DBS2 Nederland, hetgeen een beperking tot gevolg kan hebben voor DBS2 Nederland om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.

Algemene juridische risico's

DBS2 Nederland loopt risico's, wanneer tegen haar een rechtszaak aangespannen wordt. Ongeacht of dergelijke vorderingen ontvankelijk zijn, loopt DBS2 Nederland de kans om financiële schade te lijden, nu de uitkomst van gerechtelijke procedures onzeker is. De verdediging in een dergelijke procedure is kostbaar en deze kosten kunnen vaak slechts ten dele op de wederpartij verhaald worden, zelfs wanneer DBS2 Nederland in het gelijk wordt gesteld. Dit risico kan tot gevolg hebben dat de mogelijkheden voor DBS2 Nederland om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen, beperkt worden.

Politiek

Een onzekere factor is de invloed van de politiek. Onder politieke risico's worden verstaan risico's met betrekking tot stabiliteit en legitimiteit van politieke instituten, ordelijke opvolging van de politieke leiders, transparantie bij de economische besluitvorming, nationale veiligheid en geopolitieke risico's. Genoemde risico's kunnen een negatieve invloed hebben op de bedrijfsresultaten van DBS2 Nederland, hetgeen DBS2 Nederland mogelijk beperkt om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te kunnen voldoen.

Onafhankelijk bestuur van de Stichting Obligatiehouders

Een bestuurder van de Stichting Obligatiehouders kan, met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de statuten van de Stichting Obligatiehouders en de Trustakte, door een besluit van het bestuur van de Stichting Obligatiehouders worden ontslagen. Tevens is een bestuurder van de Stichting Obligatiehouders op grond van   de Trustakte bevoegd om zijn functie neer te leggen (vrijwillig defungeren) door kennisgeving aan de Stichting Obligatiehouders, DBS2 Nederland en aan de Obligatiehouders met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 90 dagen.

Het bestuur van de Stichting Obligatiehouders bestaat uit ten minste een bestuurder. Benoeming van bestuurders geschiedt door het bestuur van de Stichting Obligatiehouders. Echter, indien er geen bestuurders  in functie zijn, dan is het bestuur onbevoegd om bestuurders te benoemen. DBS2 Nederland is dan bevoegd één of meer bestuurders te benoemen. Indien er een vacature is en deze is niet vervuld binnen drie maanden  op de wijze als hiervoor beschreven, dan kan de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende één of meer bestuurders benoemen.

Het niet kunnen vinden van een nieuw onafhankelijk bestuur van de Stichting Obligatiehouders of het niet verkrijgen van instemming van de vergadering van Obligatiehouders kan negatieve gevolgen hebben voor de bescherming van de rechten van de Obligatiehouders. Genoemd risico kan bovendien een negatieve invloed hebben op de bedrijfsresultaten van DBS2 Nederland, hetgeen DBS2 Nederland mogelijk beperkt om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te kunnen voldoen.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies