I. Introductie Samenvatting Investeringspropositie
IMMO Zorg woningfonds 3
iMeer
informatie

Propositie in het kort
IMMO Zorg woningfonds 3 belegt in negen Nederlandse particuliere hoogwaardige woonzorgcomplexen gelegen in Avenhorn, De Goorn, Spanbroek, Spierdijk, Wognum, Aartswoud, Wijdewormer en Zuidermeer. De objecten omvatten in totaal 251 woningen, waarvan 191 zelfstandige (senioren)appartementen (extramuraal), 60 woonzorgappartementen (intramuraal) en 13 maatschappelijke ruimten van waaruit de zorgdiensten verleend worden alsmede een perceel grond. Deze zorgappartementen zijn allemaal gelegen in de Noord Holland. De bewoners (onderhuurders) bestaan hoofdzakelijk uit senioren met een (grotere) zorgbehoefte. Het verwacht gemiddeld direct rendement bedraagt 5,7% per jaar en zal per kwartaal worden uitgekeerd. Het verwacht gemiddeld totaalrendement bedraagt 10,5% per jaar.

Totaalrendement 10,5%*
II. Over deze investering

Uitgifte
Participaties

Valuta

Omvang
€ 37.030.000

Rendement
Verwacht direct rendement: 5,7%*
Verwacht totaalrendement: 10,5%*

Looptijd
7-10 jaar

Uitkeringen
Per kwartaal

Minimale deelname
€ 10.000

Onderliggende waarde
9 Nederlandse particuliere hoogwaardige woonzorgcomplexen met 251 woonzorgappartementen

Wijze van financiering
Eigen vermogen: circa 48,6%
Vreemd vermogen: circa 51,4%

Toezicht
AFM en onafhankelijke stichting

AFM getoetst
III. Over deze opdrachtgever

Holland Immo Group BV
IMMO Zorg woningfonds 3 is een initiatief van Holland Immo Group BV. Holland Immo Group heeft ruim 17 jaar ervaring en expertise in het initiëren en beheren van vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland en sinds 2008 in Duitsland. Holland Immo Group heeft reeds 42 vastgoedbeleggingsfondsen met een totaal belegd vermogen van ruim € 1,2 miljard geïnitieerd. Hiermee is Holland Immo Group een Top-5 aanbieder van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland.

Initiatiefnemer en bestuur
Het management team van Holland Immo Group bestaat uit de heren L.M. Antonis (investor relations, links), mr. T. Kühl (financieel directeur, midden) en mr. M. Kühl (algemeen directeur, rechts).

De bestuurders beschikken over brede kennis en ervaring op het gebied van fondsbeheer. Zij zijn door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) op het gebied van vastgoedbeoordeling, vastgoedselecties, investeringsanalyses, vastgoedbeheer, beleggingsstructuren en fiscaliteit.

Ruim 17 jaar ervaring
IV. Aanvullende informatie

U kunt voor deze investeringspropositie geen informatie meer aanvragen.

Sheldon Invest
V. Over Sheldon Invest

Sheldon Invest is investeringsmakelaar en wordt door haar opdrachtgevers (in de onderhavige plaatsing is dat Holland Immo Group BV) aangesteld als plaatsingsagent.

Enerzijds verschaffen wij investeerders toegang tot private beleggingsproposities. Anderzijds verschaffen wij opdrachtgevers toegang tot de kapitaalmarkt. Een rol die momenteel actueler is dan ooit nu banken moeilijk financiering verstrekken.

Als makelaar informeren wij u periodiek via email over deze doorgaans gesloten markt voor particulieren.

Zo stellen wij u in de gelegenheid om kennis te nemen van aantrekkelijke kansen en kunnen u desgewenst begeleiden bij een deelnametraject.

 
VI. Autoriteit Financiële Markten

Sheldon Invest BV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM en heeft een doorlopende vergunning op grond van artikel 2:96 Wft.

 
VII. Risico’s en belangrijke informatie

Beleggen (in dit geval in IMMO Zorg woningfonds 3) brengt risico’s met zich mee, waaronder het risico’ van marktwaardedaling, huurderving, leegstand, rentefluctuaties en (her)financiering. Deze risico’s, alsmede andere (markt)omstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat negatieve waardefluctuaties optreden en rendementen lager uitkomen dan het geprognosticeerde rendement. Er kunnen zich wijzigingen voordoen in de wet- en regelgeving die ziet op de financiering van extramurale particuliere woonzorg. Hoewel het kabinet Rutte III voor de periode 2018 – 2021 extra middelen voor ouderenzorg, waaronder extramurale zorg, beschikbaar heeft gesteld, is er geen garantie dat dit beleid na die periode of zelfs tijdens die periode niet zal wijzigen. Bezuinigingen op de ouderenzorg of meer specifiek op de extramurale zorg kan voor ouderen tot gevolg hebben dat zij de kosten voor het wonen in de Objecten niet meer kunnen betalen of de interesse in het bewonen van de Objecten afneemt. Dat zou ten koste gaan van het rendement. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicofactoren uit het prospectus.

*Disclaimer
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers kunnen mogelijk minder dan hun inleg uitgekeerd krijgen. Het prospectus bevat gegevens die voor de beleggers noodzakelijk zijn om een oordeel te vormen over IMMO Zorg woningfonds 3 en de daaraan verbonden kosten en risico’s. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus. Het prospectus is onder meer verkrijgbaar via de uitgevende instelling. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Holland Immo Group staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank NV (DNB). Ter zake van de aanbieding van de Obligaties aan het publiek in Nederland bestaat ingevolge de Wft geen verplichting tot het algemeen verkrijgbaar stellen van een prospectus dat is goedgekeurd door de AFM en op de aanbieding wordt geen toezicht uitgeoefend door de AFM. Aan de inhoud van deze projectpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Door het versturen van de persoonsgegevens geeft u Sheldon Invest en de aan haar verbonden ondernemingen toestemming om u in de toekomst te informeren over investeringen en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u zich op elk moment afmelden via Sheldon Invest BV.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies