Risico's en belangrijke informatie

DISCLAIMER
* De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen, en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Vermelde rendementen betreffen alle prognoses.

Het participeren in Het SCN StartupPLUS Fonds brengt risico’s met zich mee. Hoewel de beschreven Methode er o.a. op is gericht de typische risico’s van het type bedrijven waarin de Fondsvennootschap investeert, beter te beheersen, blijft de Participatie erg risicovol. Onderstaand worden daarom de belangrijkste risico’s -niet limitatief – “sec” benoemd, zonder daarbij aan te geven hoe die risico’s worden beperkt met de Methode:

a) Financieringsrisico’s: Afhankelijk van de fase en/of situatie waarin een deelneming verkeert, kunnen gedurende de looptijd van onderhavige overeenkomst deelnemingen (nog) niet cashflow positief opereren en derhalve afhankelijk zijn van externe (bij)financiering vanuit de Fondsvennootschap, andere aandeelhouders en/of andere financiers van de deelneming. Indien de Fondsvennootschap haar doelkapitaal en co-financieringsdoelstellingen kan realiseren, kan de Fondsvennootschap samen met deze co-financiers in deze behoefte voorzien en daarmee tevens haar belangen in de deelnemingen conform doelstelling uitbreiden. Indien en voor zover de Fondsvennootschap niet in deze doelstellingen slaagt, dan zijn de deelnemingen louter aangewezen op andere aandeelhouders en/of financiers, bij het slagen waarvan de Fondsvennootschap zal verwateren. Als de deelneming er niet in slaagt met andere aandeelhouders of financiers te financieren indien de Fondsvennootschap haar fondskapitaal doelstellingen en co-financieringsdoelstellingen niet haalt, komt de continuïteit van de deelneming in gevaar. De afhankelijkheid van de deelnemingen van de Fondsvennootschap en van het succes van de Fondsvennootschap en co-financieringsbemiddeling door Fondsbeheerder is derhalve groot te noemen, waar dan ook grote aandelenbelangen tegenover staan.
b) Managementrisico’s: Bij het type ondernemingen waarin de Fondsvennootschap participeert of gaat participeren, zal doorgaans sprake zijn van een grote afhankelijkheid van hun management. Indien dit management op enig moment onverhoopt niet meer of beduidend minder in staat is haar management voort te zetten, vanwege organisatorische, juridische, technische, medische, financiële of andere redenen, kan dit leiden tot continuïteitsproblemen van de betreffende deelneming.
c) Marktrisico’s: De deelnemingen nemen vanwege hun “game changing potential” en bijbehorende positionering posities in hun markten in, die reacties van heersende concurrenten kunnen oproepen die de waarde, de exploitatie en/of continuïteit van de deelnemingen in gevaar kunnen brengen, naast de marktrisico’s zoals die voor elke speler in die betreffende markten gelden. Datzelfde geldt voor het profiel voor nieuwe deelnemingen.
d) Technische risico’s: Het innovatieve karakter van de deelnemingen brengt met zich mee dat er technische ontwikkelingsuitdagingen en dus -risico’s zullen blijven, ook nadat ontwikkelingsfases zijn afgerond en producten op de markt zijn, omdat er in de regel sprake zal blijven van doorontwikkelingen en ontwikkelingsonderhoud. Datzelfde geldt voor het profiel voor nieuwe deelnemingen.
e) Productrisico’s: Het innovatieve karakter van de producten van de deelnemingen brengt met zich mee dat de productrisico’s relatief groot zijn, omdat de producten nog niet op erg grote schaal zijn afgenomen en gebruikt en de resultaten daarvan dus nog niet bekend zijn. Datzelfde geldt voor het profiel voor nieuwe deelnemingen.
f) Leveranciersrisico’s: Bij het type ondernemingen waarin de Fondsvennootschap participeert of gaat participeren, zal doorgaans sprake zijn van organisatiemodellen waarin gekozen is voor een relatief beperkte eigen organisatie met relatief veel externe partners en toeleveranciers. Hoewel dit vanuit flexibiliteit en kostenbeheersing juist risicoreducerend kan werken, brengt dit wel extra leveranciersrisico’s met zich mee vanwege de afhankelijkheid.
g) Juridische risico’s: Bovenop de normale juridische risico’s die elke speler in de markten van de deelnemingen loopt, brengt het innovatieve karakter van de deelnemingen met zich mee dat er extra juridische activiteit met bijbehorende risico’s kan ontstaan als gevolg van het feit dat er vanuit juridisch of fiscaal oogpunt nog niet eerder voorgekomen situaties ontstaan vanwege de nieuwheid van de producten en diensten van de deelnemingen.
h) Aansprakelijkheidsrisico’s: Door de sturende belangen die de Fondsvennootschap heeft in de deelnemingen, kunnen stakeholders in geval van conflicten, de Fondsvennootschap trachten aan te spreken als bestuurder.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies