Risico's

Vastgoed is een lange termijn belegging waarmee goede rendementen behaald kunnen worden met relatief beperkte risico’s. De belegger dient zich er niettemin van bewust te zijn dat beleggen in vastgoed en beleggen in het algemeen bepaalde risico’s met zich meebrengt. De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen. Het is mogelijk dat de belegger bij inkoop minder terugkrijgt dan hij heeft ingelegd en dat in het ergste geval de inleg verloren gaat. Het is van belang dat de belegger zich, al dan niet met behulp van een financieel adviseur, een goed en gefundeerd oordeel vormt over de vraag of beleggen in vastgoed in het algemeen en in het Fonds in het bijzonder bij zijn persoonlijke financiële situatie past. De risico’s die spelen bij beleggen in vastgoed in het algemeen en in het Fonds in het bijzonder worden navolgend nader toegelicht. 

Risico waardevermindering Certificaten en/of Deelcertificaten

De waarde van de Certificaten en/of Deelcertificaten is afhankelijk van de waarde van de beleggingen. Deze waarde kan variëren. Tevens kan de waarde van de Certificaten en/ of Deelcertificaten aan erosie onderhavig zijn in het geval Certificaten en/of Deelcertificaten worden ingekocht tegen een hogere waarde dan de Intrinsieke waarde alsook ten gevolge van hogere winstuitkeringen dan het beleggingsrendement toelaat.

Rendementsrisico

Het risico bestaat dat de rendementen op vastgoed tegenvallen. De resultaten kunnen beter maar ook slechter uitvallen dan het in het verleden behaalde rendement en zijn mede afhankelijk van keuzes die de Beheerder maakt binnen het kader van het beleggingsbeleid. Indien de (interim-)dividenduitkeringen hoger zijn dan het beleggingsrendement, zal de Intrinsieke waarde van de Certificaten en/of Deelcertificaten dalen.

Hefboomrisico

De beleggingen worden deels gefinancierd met vreemd vermogen in de vorm van met Grundschuld verzekerde geldleningen, aangegaan bij kredietinstellingen. Hierdoor is sprake van een hefboomwerking. De gevoeligheid van de Certificaten en/of Deelcertificaten voor positieve maar ook voor negatieve bewegingen op de vastgoedmarkt wordt hierdoor in belangrijke mate versterkt.

Marktrisico

De waardeontwikkeling en de rentabiliteit van vastgoed is in het algemeen afhankelijk van de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt en de economische omstandigheden in het algemeen. Door spreiding van de beleggingsportefeuille naar soort vastgoed en locatie alsmede het fixeren van de rente op middellange en lange termijn wordt dit risico zoveel mogelijk beperkt.

Concentratierisico

Het concentratierisico is het risico dat zich kan voordoen indien het Fonds een grote concentratie van beleggingen heeft in bepaalde regio’s of specifieke soorten vastgoed. Om dit risico te beperken, vindt spreiding van investeringen plaats over verschillende regio’s en soorten vastgoed.

Verhuur- en leegstandrisico

Door het niet verlengen van huurcontracten of het failleren van een huurder kan tijdelijk leegstand ontstaan. Voorts is het mogelijk dat bij wederverhuur een lagere huuropbrengst wordt gerealiseerd. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door zorgvuldig onderzoek naar de solvabiliteit en continuïteit van de huurder enerzijds en spreiding van de huurders anderzijds en door het verhuren aan huurders uit verschillende sectoren.

Renterisico

Zolang een deel van het vermogen van het Fonds is gefinancierd met vreemd vermogen bestaat een renterisico. Indien de beleggingsopbrengst hoger is dan de betaalde rente is sprake van een positief hefboomeffect. Een rentestijging zal dit effect nadelig beïnvloeden. Indien de financieringsrente door marktomstandigheden stijgt en/of de directe en indirecte baten van de gefinancierde beleggingen dalen, kan dit omslaan in een negatief effect op het rendement. Door het voeren van een actief financieringsbeleid worden deze nadelige effecten zo veel mogelijk beperkt.

Onderhoudskosten

Het is mogelijk dat onvoorziene onderhoudskosten het rendement drukken. Bij de aankoop van de vastgoedobjecten wordt het pand zorgvuldig geïnspecteerd teneinde dit risico te beperken.

Debiteurenrisico

De Beheerder heeft een actief screeningbeleid ten aanzien van de marktpartijen waarmee het Fonds handelt. Niettemin is het niet uit te sluiten dat deze partijen op enig moment niet langer aan hun verplichtingen jegens het Fonds kunnen voldoen, waardoor het rendement van het Fonds negatief kan worden beïnvloed.

Liquiditeitsrisico

Onder liquiditeitsrisico wordt verstaan het risico dat het Fonds niet de mogelijkheid heeft om de financiële middelen te verkrijgen die benodigd zijn om aan bepaalde verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld omdat beleggingen niet binnen een bepaalde termijn tegen een redelijke prijs kunnen worden verkocht. Beperking van dit risico vindt plaats door ten minste 10% van het eigen vermogen te beleggen in direct opeisbare, rentedragende tegoeden, of zorg te dragen voor voldoende andere waarborgen. Maandelijks wordt aan de hand van liquiditeitsprognoses en stresstests ter zake van de liquiditeit beoordeeld of de liquiditeitsreserve van 10% nog voldoende is.

Valutarisico

Er is geen sprake van een valutarisico, omdat het Fonds alleen transacties in EUR verricht.

Inflatierisico

De huuropbrengsten, de rentelasten en de waarde van de beleggingen zijn afhankelijk van inflatie. Nu de huuropbrengsten geïndexeerd zijn, de rente op de middellange of lange termijn gefixeerd is en vastgoed over het algemeen inflatiebestendig is, worden de effecten van inflatie in belangrijke mate geneutraliseerd.

Tegenpartij- of Prestatierisico

Het risico bestaat dat betrokken partijen en/of derden niet, niet tijdig of niet conform de verwachtingen en gemaakte afspraken presteren. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen door een tegenpartij als gevolg van een verslechtering van haar financiële situatie of om andere redenen.

Verhandelbaarheidsrisico Certificaten en/of Deelcertificaten

Hoewel de Certificaten en/of Deelcertificaten overdraagbaar zijn, moet er rekening mee worden gehouden dat de feitelijke handel in Certificaten en/of Deelcertificaten onmogelijk kan zijn of dat de Beheerder de overdracht van Certificaten en/of Deelcertificaten aan een bepaalde belegger niet toestaat. De Certificaten en/of Deelcertificaten kunnen voorts aan het Fonds ter inkoop worden aangeboden. Hoewel het Fonds continu een liquiditeitsreserve van 10% van het eigen vermogen aanhoudt om onder andere Certificaten en/of Deelcertificaten in te kunnen kopen, kan het onder bijzondere omstandigheden voorkomen dat het Fonds vanwege marktomstandigheden en/of het beleggingsbeleid niet over voldoende liquide middelen beschikt om aan een verzoek tot inkoop van Certificaten en/of Deelcertificaten te voldoen. Een Certificaathouder dient er derhalve rekening mee te houden dat de Certificaten en/of Deelcertificaten langer moeten worden aangehouden dan gewenst of voorzien. Voorts kan de beperkte verhandelbaarheid van de Certificaten en/of Deelcertificaten een drukkend effect hebben op de waarde van de Certificaten en/of Deelcertificaten.

Wijzigingen in (fiscale)regelgeving

Door wijzigingen in de (fiscale) wet- en regelgeving in zowel Duitsland als in Nederland kan de fiscale en financiële positie van het Fonds wijzigen en/of de rentabiliteit van de beleggingen worden beïnvloed.

Management en Beheer

SynVest Fund Management B.V. is Beheerder en voert het management van het Fonds. De Beheerder zal uitsluitend handelen in het belang van het Fonds conform het beschreven beleggingsbeleid. Hoewel de Beheerder zelf zorg dient te dragen voor continuïteit en professionaliteit, zijn wijzigingen in het bestuur van het Fonds niet uitgesloten.

Niet-verzekerbare risico’s

Alle vastgoedobjecten worden verzekerd met een uitgebreid pakket aan verzekeringen. Bepaalde risico’s zijn echter niet of moeilijk verzekerbaar, zoals natuurrampen, terreuraanslagen en oorlogen.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies