Risico's en belangrijke informatie

DISCLAIMER
* Het risicoprofiel van het Fonds wordt bepaald door de aard van de belegging. De waarde van uw beleggingen kan zowel stijgen als dalen, waardoor het mogelijk is dat u minder terugkrijgt dan u heeft ingelegd. Naast de overige informatie die in het Prospectus is opgenomen, dient u verschillende risico's zorgvuldig in overweging nemen bij het beoordelen van de belegging in het Fonds. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. De belangrijkste risico's zijn:

Aankoopmoment
Verondersteld is dat de portefeuille gelijktijdig wordt verworven met de storting van uw deelnamesom. Indien (delen van) deze verwerving later plaatsvindt zal dit een negatief effect hebben op het rendement van het Fonds.

Algemeen marktrisico
De waarde bij verkoop van vastgoed is voor een groot deel afhankelijk van de marktontwikkelingen. Dit betekent dat de waarde van het vastgoed in een laagconjunctuur kan dalen. Daarnaast wordt de waarde van het vastgoed bepaald door de veranderingen in vraag en aanbod van vastgoed in het algemeen, de rentestand en het inflatiepercentage. Verkoop van de woningen tegen lagere prijzen dan verondersteld in het Prospectus zal een negatief effect hebben op het rendement van het Fonds.

Geen of minder resultaatuitkeringen
Als de resultaten van het Fonds achterblijven bij de verwachtingen zal het Fonds mogelijk geen uitkeringen doen, of minder uitkeren dan verondersteld in dit Prospectus.

Debiteurenrisico
Debiteurenrisico is het risico dat voortvloeit uit de mogelijkheid dat partijen niet in staat zijn aan hun (huur) verplichtingen aan het Fonds te voldoen. In dat geval ontvangt het Fonds geen of minder inkomsten en kan zij schade lijden, bijvoorbeeld doordat vorderingen niet kunnen worden geïnd.

Leegstandsrisico
Leegstand kan door allerlei factoren ontstaan. Huurders zijn bijvoorbeeld niet meer in staat aan de verplichtingen te voldoen of huurovereenkomsten worden opgezegd. Indien de leegstand langer duurt dan aangenomen in dit Prospectus en de Beheerder niet in staat is om de woning op tijdelijke basis te verhuren, zal dat een negatief effect hebben op het rendement van het Fonds.

Onderhoudsrisico
Bij vastgoed is de staat van onderhoud van groot belang. Op basis van technische rapportages wordt een inschatting gemaakt van de jaarlijkse onderhoudskosten. Een mogelijk overschot aan begrote onderhoudskosten zal worden gereserveerd om toekomstige onderhoudskosten te kunnen com­penseren. Indien de onderhoudskosten hoger zijn dan geprognosticeerd, zal dit een negatief effect op het rendement van het Fonds hebben.

Milieurisico
De problematiek van milieuverontreiniging geldt in het bijzonder voor beleggingen in vastgoed. Het Fonds loopt het risico om van overheidswege verplicht te worden onderzoek te verrichten naar (mogelijk) verontreinigde vastgoedobjecten. Tevens kan het Fonds verplicht worden om (tijdelijke) beheersmaatregelen te nemen. Het risico bestaat dat de kosten hiervan niet te verhalen zijn op de veroorzaker van de verontreiniging.

Vastgoed gerelateerde risico's
De meest belangrijke vastgoed gerelateerde risico's betreffen het risico van huurderving door brand-, storm- en waterschade, alsmede het aansprakelijkheidsrisico als eigenaar van de woningen. Voor zover mogelijk worden deze risico's tegen aanvaardbare voorwaarden afgedekt met verzekeringen.

Risico van beperkte verhandelbaarheid
Er zal geen (beurs)notering voor de Participaties worden aangevraagd. Overdracht van de Participaties is mogelijk (met in achtneming van de CV voorwaarden). De beperkte verhandelbaarheid van de Participaties kan tot gevolg hebben dat Participanten die Participaties willen verkopen dat niet, niet meteen en/of niet volledig en/of niet tegen een prijs kunnen doen welke op een openbare markt tot stand had kunnen komen. Participaties kunnen alleen met een ondergrens van € 100.000 per transactie worden overgedragen. Indien de Participant na overdracht van één of meer Participaties ook zelf nog Participaties in bezit houdt, dienen deze een waarde van minimaal € 100.000 te hebben.

Waardeontwikkeling
Het rendement van beleggen in vastgoed wordt mede beïnvloed door de waardeontwikkeling van vastgoed bij verkoop. Het is mogelijk dat de waardeontwikkeling van de woningen in negatieve zin afwijkt van de prognoses.

Wetgevingsrisico
Een onzekere factor is de invloed van de politiek, regelgeving en rechtspraak. De wijzigingen van bijvoorbeeld bestemmingsplannen, fiscale wetgeving en wetgeving uit hoofde van huurbescherming en bodemverontreiniging kunnen invloed hebben op de waarde van de objecten en op het resultaat en de vermogenspositie van het Fonds. Hoewel er momenteel geen ingrijpende wijzigingen worden verwacht, is het niet uit te sluiten dat de wetgeving de komende jaren zal worden gewijzigd.

Renterisico
Verondersteld is dat een groot deel van het ingebrachte eigen vermogen geherfinancierd kan worden. Indien deze herfinanciering niet, of tegen minder aantrekkelijke voorwaarden gerealiseerd kan worden, heeft dit een negatief effect op het geprognosticeerde rendement.

Aansprakelijkheidsrisico
Participanten zijn aansprakelijk tot maximaal hetgeen op de Participaties is gestort.

Risico van natuurrampen, oorlog en terreur
Het risico bestaat dat natuurrampen, oorlog, terreur etc. de woningportefeuille beschadigen en daarmee de verhuur- en/of verkoopopbrengsten vertragen of verminderen. Bovendien kan dit hoge herstelkosten met zich meebrengen of de woningportefeuille geheel of gedeeltelijk vernietigen. Het vastgoed wordt door het Fonds op de in Nederland gebruikelijke manier tegen deze risico's verzekerd. Verzekeringsmaatschappijen sluiten echter delen van deze risico's nadrukkelijk uit.

Juridische risico's
Bij de uitwerking van het Fonds is een groot aantal partijen betrokken. Hoewel de getroffen regelingen alsmede de gemaakte overeenkomsten met zorg zijn opgesteld, valt niet uit te sluiten dat interpretatieverschillen rijzen, dan wel onvoorziene omstandigheden zich voordoen.

Risico van belangenverstrengeling
De onderlinge samenwerking alsmede transacties tussen de diverse vennootschappen worden uitgevoerd tegen marktconforme voorwaarden. Het is echter niet uit te sluiten dat in de toekomst deze samenwerking en/of transacties zouden kunnen leiden tot mogelijke belangenverstrengeling. In dat geval zal de Beherend Vennoot van het Fonds dit voorleggen aan de vergadering van Participanten. Bij iedere besluitvorming op dit punt zal de Beherend Vennoot voor zover mogelijk handelen in het belang van het Fonds.

Spreidingsrisico
Het Fonds belegt en gaat beleggen in verhuurde woningen overeenkomstig haar beleggingsbeleid en doelstellingen. In eerste instantie wordt belegd in de omschreven vastgoedportefeuille en is er nog geen sprake van een gespreide belegging. Het beleggingsbeleid is erop gericht een gespreide portefeuille te realiseren. Door deze beperkte spreiding loopt het Fonds risico. Het Fonds kan onderhevig zijn aan risico's die (in) direct gevolg zijn van beleggen in een bepaalde geografische regio en/of een bepaalde deelmarkt.

Fiscale risico's
Naast eventuele wetswijzigingen loopt het Fonds risico dat zij de status van fiscale transparantie verliest c.q. niet verkrijgt omdat niet wordt voldaan aan de voorwaarden waaraan dient te worden voldaan voor het behouden c.q. het verkrijgen van de status van fiscale transparantie. Bij statusverlies zal de jaarwinst van het Fonds met terugwerkende kracht tot aanvang van het betreffende boekjaar belast worden tegen het normale vennootschapsbelastingtarief. Tevens loopt het Fonds het risico dat de huidige fiscale wetgeving of tarieven aangepast worden, waarmee het Fonds geconfronteerd kan worden met een hogere fiscale lastendruk dan thans voorzien is.

Valutarisico
Doordat het Fonds belegt in Nederlands vastgoed en eventuele tegoeden in Euro's worden aangehouden wordt er geen valutarisico gelopen.

Risico van uitbreiding van de woningportefeuille
De Beherend Vennoot is voornemens de woningportefeuille verder uit te breiden door conform het gecommuniceerde beleggingsbeleid woningen te verwerven. Deze uitbreiding of het niet uitbreiden kan invloed hebben op het rendement van de Participaties en het risicoprofiel van het Fonds. Indien er geen of onvoldoende uitbreiding van de woningportefeuille wordt gerealiseerd dan heeft dit een negatieve invloed op het rendement.

Verhuurderheffing
Verhuurders die meer dan 10 sociale huurwoningen verhuren, betalen een heffing over de waarde van de huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan € 699,48 per maand (prijspeil 2014). Het Zilver Wonen Fonds zal bij de selectie van de woningen er voor zorg dragen dat het Fonds niet in aanmerking komt voor de verhuurderheffing. Toekomstige aanpassingen van de voorwaarden inzake de verhuurderheffing kunnen er toe leiden dat het Fonds op dat moment wel verhuurderheffing verschuldigd is. Indien het Fonds verhuurderheffing verschuldigd is, zal dat een negatief effect hebben op het rendement.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies