Risico's en belangrijke informatie

RISICOFACTOREN

Zij die overwegen om in te schrijven op Obligaties worden aangeraden kennis te nemen van het gehele Prospectus en in elk geval de in dit Hoofdstuk 2 beschreven risicofactoren zorgvuldig in overweging te nemen, alvorens te beslissen over de inschrijving op en de aankoop van Obligaties. Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. Er kunnen zich altijd onverwachte ontwikkelingen voordoen die de rendementsontwikkeling negatief beïnvloeden. Dit geldt ook voor investeringen in de Obligaties die worden aangeboden en uitgegeven door ZWOF VI.

Onderstaande risicofactoren zijn omstandigheden die zich mogelijk zouden kunnen voordoen. ZWOF VI kan geen uitspraak doen over de mate van waarschijnlijkheid waarin deze omstandigheden zich daadwerkelijk zullen materialiseren. Het daadwerkelijk materialiseren van deze risico’s kan de financiële positie van ZWOF VI en daarmee de waarde van de Obligaties negatief beïnvloeden.

De continuïteit van ZWOF VI is afhankelijk van de wijze waarop met genoemde risico’s wordt omgegaan. De in dit Hoofdstuk gegeven opsomming van risicofactoren is niet uitputtend en andere factoren, die thans niet bekend zijn bij ZWOF VI of die ZWOF VI thans van minder (materieel) belang acht, kunnen de financiële positie van ZWOF VI en daarmee de waarde van de Obligaties mogelijk negatief beïnvloeden.

De in dit Hoofdstuk genoemde risico’s kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën, te weten: risico’s verbonden aan de aard van de Obligaties (paragraaf 7.1); risico’s verbonden aan ZWOF VI en de door haar gedreven onderneming (paragraaf 7.2); en overige risico’s (paragraaf 7.3). Deze risico’s worden hieronder verder beschreven.

 

7.1       Risico's verbonden aan de aard van de Obligaties

Rentebetalingsrisico op de Obligatielening

Gedurende de Looptijd van de Obligatielening dragen de Obligaties Rente over hun uitstaande Hoofdsom. Deze rentebetalingsverplichting rust op ZWOF VI. De Rente wordt in beginsel voldaan uit de financiële middelen die voortvloeien uit de huuropbrengsten onder de Huurovereenkomsten. ZWOF VI loopt hierbij een ondernemersrisico. Het kan door één of meer factoren, waaronder het manifesteren van een aantal van de navolgende risico’s, het geval zijn dat de financiële positie van ZWOF VI niet sterk genoeg is (bijvoorbeeld te weinig vrije kasstromen) om geheel of gedeeltelijk aan deze rentebetalingsverplichting te kunnen voldoen. Dit kan een beperking tot gevolg hebben voor ZWOF VI om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.

Beperkte verhandelbaarheid van de Obligaties

De Obligaties worden niet genoteerd aan een gereglementeerde markt (effectenbeurs) of multilaterale handelsfaciliteit en er zal geen markt in de Obligaties worden onderhouden door ZWOF VI.

Het is uitsluitend mogelijk de Obligaties onderhands aan andere beleggers te verkopen. Het risico bestaat dat (bij verkoop van de Obligaties) de Obligaties niet, dan wel beperkt verhandelbaar zijn, doordat een Obligatiehouder die zijn Obligaties wenst te verkopen geen andere (rechts-)persoon vindt die de door hem of haar gehouden Obligatie(s) onderhands wil overnemen. Als gevolg daarvan kan het aldus zo zijn dat de Obligatiehouders de door hen gehouden Obligaties niet op het door hen gewenste moment kunnen verkopen en daardoor niet liquide kunnen maken.

Waarderingsrisico van de Obligaties

Het risico bestaat dat gedurende de looptijd van de Obligaties de waarde van de Obligaties niet objectief, dan wel niet nauwkeurig, dan wel onvoldoende te bepalen is, omdat er geen openbare koers voor de Obligaties wordt gevormd en geen andere regelmatige objectieve tussentijdse waardering van de Obligaties plaatsvindt aan de hand waarvan een waardebepaling plaats kan vinden. Tevens bestaat het risico dat in de markt, voor zover sprake zal zijn van een markt voor de Obligaties, een waarde aan de Obligaties wordt toegekend die niet reëel is.

Het risico bestaat dat (bij verkoop van de Obligaties) de Obligaties niet, dan wel beperkt, dan wel niet tegen de gewenste of reële waarde verhandelbaar zijn, doordat een Obligatiehouder die zijn Obligaties wenst te verkopen geen andere (rechts-)persoon vindt die de door hem of haar gehouden Obligatie(s) wil overnemen tegen de gewenste en/of reële waarde hiervan.

Aflossingsrisico

De Looptijd van de Obligaties bedraagt in beginsel vier (4) jaar, voor alle Obligaties te rekenen vanaf de Aanvangsdatum. De Obligaties zullen worden afgelost tegen hun Hoofdsom, te vermeerderen met de reeds verschenen doch onbetaalde Rente. De aflossingsverplichting rust op ZWOF VI. Het kan door één of meer factoren, waaronder het manifesteren van een aantal van de risico’s opgenomen in dit Hoofdstuk, het geval zijn dat de opbrengst na uitwinning van de Hypotheekrechten onvoldoende is om de Obligatielening in zijn geheel af te lossen, dat herfinanciering niet (geheel) mogelijk is of dat om een andere reden de financiële positie van ZWOF VI niet toereikend is om aan (al) haar verplichtingen tegenover de Obligatiehouders on der de Obligatielening te kunnen voldoen. In dat geval kunnen de Obligaties in waarde dalen en/of niet of althans niet volledig worden afgelost. Stichting Obligatiehouders mag daarnaast éénmalig een uitstel op de aflossing mag geven zonder daaromtrent ruggespraak te houden met de Obligatiehouders. Deze uitstellingtermijn zal een maximale duur van twaalf (12) maanden hebben.

Of ZWOF VI uiteindelijk in staat zal kunnen zijn om de Obligatielening af te lossen hangt in grote mate af van de uiteindelijke verkoop van de Vastgoedobjecten en de financiële middelen die daarmee daadwerkelijk worden gerealiseerd. Het risico bestaat dat op het moment van verkoop van de Vastgoedobjecten, de verkoopopbrengsten onvoldoende zijn voor ZWOF VI om aan haar aflossingsverplichtingen jegens de Obligatiehouders te voldoen.

Risico van variabele Looptijd

In beginsel zal de Looptijd van de Obligaties vier (4) jaar bedragen. ZWOF VI behoudt zich echter het recht voor de Looptijd telkens eenmalig met één (1) jaar te verlengen totdat de maximale looptijd van tien (10) jaar is bereikt. Ingeval ZWOF VI tot een dergelijke verlenging overgaat, zal zij dit door middel van een Aankondiging bij de Obligatiehouders melden. Indien een Obligatiehouder na de Aankondiging het toch wenselijk acht te worden afgelost, kan betreffende Obligatiehouder ZWOF VI verzoeken alle door haar op dat moment gehouden Obligaties af te lossen. De mogelijkheid bestaat dat er op dat moment aan de zijde van ZWOF VI onvoldoende liquide middelen zijn om deze aflossingsverplichtingen tegenover betreffende Obligatiehouders te voldoen.

Het risico van Vervroegde Aflossing

ZWOF VI heeft het recht om gedurende de Looptijd, op eigen initiatief tot Vervroegde Aflossing over te gaan, met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de Obligatievoorwaarden.

Bij Vervroegde Aflossing van Obligaties bestaat voor de Obligatiehouder het risico dat hij/zij voor het vrijgekomen bedrag niet, dan wel niet tijdig een vergelijkbare en passende herbelegging kan vinden en uiteindelijk met een lager rendement genoegen moet nemen dan het rendement dat de Obligatiehouder behaald zou hebben indien de Obligaties niet vervroegd zouden zijn afgelost.

Risico van onvoldoende onderpand

Ter versterking van de positie van de Obligatiehouders zullen van tijd tot tijd Hypotheekrechten worden gevestigd op de van tijd tot tijd door ZWOF VI aan te kopen respectievelijk te verwerven Vastgoedobjecten. Er zullen pas Hypotheekrechten worden gevestigd als de eerste Vastgoedobjecten worden aangekocht met de gelden die door ZWOF VI worden opgehaald onder de Obligatielening. Tot het moment van vestiging van de eerste Hypotheekrechten is er geen dekking van de Obligatielening in de vorm van een Hypotheekrecht.

Daarnaast bestaat het risico dat de waarde van de Vastgoedobjecten waar de Hypotheekrechten op zullen worden gevestigd, op enig moment niet voldoende is om te strekken tot volledige zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van ZWOF VI onder de Obligatielening. Bij een daadwerkelijke uitwinning van het onderpand door de Stichting Obligatiehouders kan immers blijken dat de Hypotheekrechten onvoldoende waarde vertegenwoordigen om het geheel aan verplichtingen jegens de Obligatiehouders onder de Obligatielening te kunnen voldoen. Indien er daarnaast Vastgoedobjecten door ZWOF VI worden aangekocht voor een prijs die hoger is dan 80% van de marktwaarde, kan dit een negatief effect hebben op de totale waarde van het onderpand. Ook kan het voorkomen dat gedurende de Looptijd van de Obligatielening Vastgoedobjecten worden verkocht. Stichting Obligatiehouders dient in een dergelijk geval mee te werken met het vrijgeven van het onderpand (i.e. de van tijd tot tijd op de Vastgoedobjecten te vestigen Hypotheekrechten). Het kan zijn dat het totale onderpand dat is gevestigd ten behoeve van de Obligatiehouders hiermee vermindert en dat de Obligatiehouders zodoende minder grip hebben op de opbrengsten die worden gegenereerd met de (al dan niet tussentijdse) verkoop van de Vastgoedobjecten.

Bovengenoemd risico zou tot gevolg kunnen hebben dat ZWOF VI wordt beperkt in het nakomen van haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders.

Risico van niet-behalen Minimale Omvang

De Minimale Omvang van de Obligatielening op Sluitingsdatum bedraagt ten minste EUR 1.000.000,-. Het kan voorkomen dat de Minimale Omvang van de Obligatielening op Sluitingsdatum van EUR 1.000.000,- niet gehaald wordt. Dit heeft tot gevolg dat de reeds gedurende de Inschrijvingsperiode aan Obligatiehouders uitgegeven Obligaties  volledig vervroegd worden afgelost door ZWOF VI.

Het niet behalen van de Minimale Omvang van de Obligatielening kan aldus tot gevolg hebben dat de Obligatiehouders niet in staat zullen zijn een geprognosticeerd beleggingsrendement voor hun beleggingsportefeuille te behalen, nu in een dergelijk geval de Obligatielening direct weer vervroegd zullen worden afgelost en een belegger niet in staat zal zijn daar een indirect dan wel direct rendement op te maken.

 

7.2       Risico’s eigen aan ZWOF VI en haar onderneming

Risico van onvoldoende Vastgoedobjecten

ZWOF VI is voornemens Vastgoedobjecten te kopen in een beperkt aantal provincies in Nederland. Het kan voorkomen dat door bepaalde (markt)omstandigheden er slechts een beperkt aantal woningen beschikbaar is, waardoor ZWOF VI niet kan overgaan tot het aankopen van het gewenste aantal of type Vastgoedobjecten. Dit kan ertoe leiden dat er onvoldoende Vastgoedobjecten zijn om te verhuren, wat tot gevolg heeft dat er minder financiële middelen (kasstromen) kunnen worden gegenereerd om de verplichtingen jegens de Obligatiehouders (waaronder begrepen die uit hoofde van Hoofdsom en Rente) onder de Obligatielening te voldoen en wat mogelijk kan resulteren in een beperking om aan haar lopende verplichtingen tegenover de Obligatiehouders onder de Obligatielening te voldoen.

Risico van waardedaling Vastgoedobjecten

ZWOF VI is voornemens de aan te kopen Vastgoedobjecten te laten taxeren door een deskundige. De deskundige bepaalt de marktwaarde van het Vastgoedobject in niet-verhuurde staat. Het kan zijn dat de deskundige die het Vastgoedobject beoordeelt de waarde verkeerd inschat. In een dergelijk geval heeft ZWOF VI het Vastgoedobject voor een hogere waarde dan de daadwerkelijke waarde in eigendom verworven. Als ZWOF VI vervolgens overgaat tot verkoop van het Vastgoedobject, kan dit resulteren in een lagere verkoopopbrengst dan van tevoren geprognosticeerd. Dat betekent dat ZWOF VI over minder liquide middelen beschikt om de verplichtingen jegens de Obligatiehouders (waaronder begrepen die uit hoofde van Hoofdsom en Rente) onder de Obligatielening te voldoen en wat mogelijk kan resulteren in een beperking om aan haar lopende verplichtingen tegenover de Obligatiehouders onder de Obligatielening te voldoen.

Risico van potentiële tegenstrijdige belangen

Zilver Wonen Beheer voert werkzaamheden voor ZWOF VI uit die partijen zijn overeengekomen onder de Beheerovereenkomst. Die werkzaamheden voert Zilver Wonen Beheer ook uit voor Zilver Wonen Fonds C.V., Zilver Wonen Obligatie Fonds B.V., Zilver Wonen Obligatie Fonds III B.V., Zilver Wonen Obligatie Fonds IV B.V. en Zilver Wonen Obligatie Fonds V B.V. Zilver Wonen Beheer kan daardoor beslissingen nemen die gunstiger zijn voor deze vennootschappen dan voor ZWOF VI. Zo kan het voorkomen dat Zilver Wonen Fonds Beheer vastgoedobjecten voor deze vennootschappen aankoopt die beter zijn dan de Vastgoedobjecten die Zilver Wonen Fonds Beheer aankoopt voor ZWOF VI. Of ZWOF VI uiteindelijk in staat zal kunnen zijn om de Obligatielening af te lossen hangt in grote mate af van de uiteindelijke verkoop van de Vastgoedobjecten en de financiële middelen die daarmee daadwerkelijk gerealiseerd worden. Het risico bestaat dat op het moment van verkoop van de Vastgoedobjecten, het onroerend goed onvoldoende financiële middelen voor ZWOF VI opbrengt om haar betalingsverplichtingen tegenover de Obligatiehouders onder de Obligatielening te voldoen.

Risico van afhankelijkheid Zilver Wonen Beheer

ZWOF VI is voor wat betreft de daadwerkelijke uitvoering van haar werkzaamheden in zeer grote mate afhankelijk van Zilver Wonen Beheer, aangezien ZWOF VI onder de Beheerovereenkomst vrijwel al haar werkzaamheden heeft uitbesteed aan Zilver Wonen Beheer. Ondanks dat Zilver Wonen Beheer enig Aandeelhouder is van ZWOF VI en dat zij veelal dezelfde belangen zullen hebben, kunnen zich in de toekomst desalniettemin op het niveau van Zilver Wonen Beheer negatieve gebeurtenissen voordoen. Deze gebeurtenissen kunnen een negatieve gevolgen hebben voor de onderneming van Zilver Wonen Beheer. Indien een dergelijke situatie zich manifesteert zal dit op directe wijze de positie van ZWOF VI raken en brengt dat (mogelijk) eveneens, al dan niet tijdelijk dan wel op termijn, de continuïteit van ZWOF VI in gevaar. Indien ZWOF VI dit niet op een andere wijze kan oplossen en niet op andere wijze uitvoering kan geven aan beheerwerkzaamheden, heeft dit - al dan niet op termijn - negatieve financiële consequenties voor ZWOF VI en de continuïteit van haar onderneming. Het intreden van een dergelijke situatie kan de financiële positie van ZWOF VI in negatieve zin beïnvloeden en kan ertoe leiden dat er minder dan wel onvoldoende  financiële middelen beschikbaar zijn om de verplichtingen jegens de Obligatiehouders (waaronder begrepen die uit hoofde van Hoofdsom en Rente) onder de Obligatielening te voldoen.

Debiteurenrisico

Het kan voorkomen dat debiteuren (waaronder uitdrukkelijk begrepen de Huurders) van ZWOF VI (i.e. leveranciers van ZWOF VI) hun financiële verplichtingen jegens ZWOF VI niet, dan wel niet juist, dan wel niet volledig nakomen, waardoor de opbrengsten van ZWOF VI minder dan verwacht zullen zijn. Zoals elke onderneming, loopt ZWOF VI het risico dat een tegenpartij in een situatie kan komen te verkeren dat zij niet (geheel) aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Dit risico kan onder andere bestaan wanneer sprake is van een insolvabele tegenpartij.

Niet-nakoming door tegenpartijen van hun financiële verplichtingen jegens ZWOF VI raakt de financiële positie van ZWOF VI, dan wel het niet juist of niet volledig nakomen van deze financiële verplichtingen jegens ZWOF VI, kan een beperking tot gevolg hebben voor ZWOF VI om haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders onder de Obligatielening te voldoen.

Leegstandsrisico

In voorkomende gevallen zal ZWOF VI mogelijk tijdelijk of voor langere tijd niet in staat zijn de Vastgoedobjecten te verhuren. Dit kan worden veroorzaakt door marktomstandigheden of andere factoren waar ZWOF VI geen invloed op heeft. Aangezien ZWOF VI haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders zal voldoen uit de middelen die worden gegenereerd met de verhuur van de Vastgoedobjecten, kan een leegstand tot gevolg hebben dat ZWOF VI wordt beperkt in haar mogelijkheid tot het nakomen van haar betalingsverplichtingen jegens de Obligatiehouders onder de Obligatielening.

Risico van verkopen verhuurde Vastgoedobjecten

In voorkomende gevallen zal ZWOF VI mogelijk Vastgoedobjecten verkopen die reeds zijn verhuurd. De marktwaarde van het Vastgoedobject in verhuurde staat is doorgaans lager, nu het Vastgoedobject ‘met de huurders erbij’ wordt verkocht. ZWOF VI loopt in een dergelijk geval het risico dat zij een lagere koopprijs ontvangt voor het Vastgoedobject dan van tevoren geprognosticeerd. Dit raakt haar financiële positie en kan tot gevolg hebben dat ZWOF VI wordt beperkt in het nakomen van haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders onder de Obligatielening.

Spreidingsrisico

In een voorkomend geval zullen veel van de door ZWOF VI aan te komen Vastgoedobjecten gelegen zijn in een bepaalde regio of een bepaalde (vastgoed)sector. Hierdoor kan het zijn dat er geen of onvoldoende sprake is van spreiding van de vastgoedportefeuille van ZWOF VI. Indien er zich (markt)omstandigheden voordoen die buiten de invloedssfeer van ZWOF VI liggen, kan het gebrek aan spreiding van de vastgoedportefeuille een onevenredig grote invloed hebben op bijvoorbeeld de waarde van de Vastgoedobjecten et cetera. Dit kan in voorkomende gevallen negatieve consequenties hebben voor de financiële positie van ZWOF VI en tot gevolg hebben dat ZWOF VI wordt beperkt in het nakomen van haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders onder de Obligatielening.

Onderhoudsrisico

De Vastgoedobjecten zullen doorlopend worden onderhouden, zodat de waarde daarvan te behouden. ZWOF VI heeft inschattingen gemaakt voor het onderhoud van de Vastgoedobjecten en hiermee in haar financiële prognoses rekening gehouden. Het kan door een fout in de prognoses (verkeerde veronderstellingen) of door omstandigheden die buiten de invloedssfeer van ZWOF VI liggen voorkomen dat de kosten voor onderhoud van de Vastgoedobjecten veel hoger uitvallen dan geraamd. Dit raakt de financiële positie van ZWOF VI in negatieve zin en dit kan tot gevolg hebben dat ZWOF VI wordt beperkt in het nakomen van haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders onder de Obligatielening.

Concurrentierisico

De markt voor residentieel vastgoed is omvangrijk en kent een aantal andere grote spelers op de Nederlandse – maar ook lokale - markt, die als directe concurrenten van ZWOF VI kunnen worden gezien. Het risico bestaat dat deze concurrenten op enig moment succesvoller zijn, bijvoorbeeld in de verwerving van kwalitatief goede objecten die ZWOF VI vervolgens niet meer kan verwerven waarop zij ‘genoegen moet nemen’ met minder populaire Vastgoedobjecten. Het intreden van een dergelijke situatie zou, al dan niet op langere termijn gevolgen kunnen hebben voor de financiële resultaten van de onderneming van ZWOF VI waardoor zij wordt beperkt om haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.

Faillissementsrisico

Voor Obligatiehouders bestaat het risico van faillissement en/of surséance van betaling van ZWOF VI. Indien dit zich zou voordoen, verwezenlijkt zich het rentebetalings- en aflossingsrisico (zoals hiervoor is opgenomen).

Het risico van de afhankelijkheid van haar bestuursleden

Feitelijk is het functioneren en opereren van ZWOF VI afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van één of meer van haar (indirecte) statutaire bestuurders. Het wegvallen van één of meer van deze bestuursleden zou kunnen betekenen dat die specifieke kennis en ervaring verloren gaat. Dit kan op de korte dan wel de langere termijn een negatief effect hebben op de bedrijfsvoering en financiële resultaten van ZWOF VI. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat ZWOF VI wordt beperkt in het nakomen van haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders.

Kostenrisico

Het risico bestaat dat de kosten voor ZWOF VI met betrekking tot met name de Vastgoedobjecten in werkelijkheid hoger zullen uitvallen dan van tevoren geprognosticeerd. Derhalve bestaat het risico dat ZWOF VI genoodzaakt zal zijn kosten te maken die niet voorzien zijn in de financiële prognoses die ZWOF VI heeft opgesteld. Het daadwerkelijk hoger uitvallen van de geprognosticeerde kostenstructuur heeft negatieve gevolgen voor de financiële positie van ZWOF VI en kan er, al dan niet op lange termijn, toe leiden dat ZWOF VI wordt beperkt in het nakomen van haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders.

Liquiditeitsrisico

ZWOF VI is verantwoordelijk voor de verplichtingen jegens de Obligatiehouders onder de Obligatielening, die voornamelijk bestaan uit de betaling van de aflossing van de Hoofdsom van en Rente op de Obligaties. Deze betalingen zullen worden voldaan uit de financiële middelen die voortvloeien uit de Huurovereenkomsten (zijnde de te ontvangen huurpenningen). Het kan op enig moment voorkomen dat bij een plotse stijging van de overige kosten, naast de eventuele andere kostenposten zoals die eerder in dit Hoofdstuk zijn genoemd, voor de dagelijkse bedrijfsvoering ZWOF VI te weinig liquide middelen tot haar beschikking heeft om aan haar verplichtingen jegens de Obligatiehouders onder de Obligatielening te voldoen. Het grootste deel van de kosten van ZWOF VI bestaan uit de rentekosten voor de Obligaties. Deze rentekosten maken meer dan 70% uit van de totale kosten. Verder bestaat een voornaam deel van de overige bedrijfskosten uit onderhoudskosten en fondskosten. Een afwijking van de voornoemde kostenstructuur kan, al dan niet op termijn, resulteren in een mogelijk liquiditeitstekort, waardoor ZWOF VI mogelijk alsdan niet in staat is om aan haar verplichtingen jegens de Obligatiehouders te voldoen.

Reputatierisico

ZWOF VI kan door één of meer omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen negatief in het nieuws komen. Dit kan tot gevolg zijn dat ZWOF VI niet of beperkt in staat is Vastgoedobjecten te verwerven en dat zij in haar naam en reputatie wordt aangetast. Dit risico kan gevolgen hebben voor haar bedrijfsvoering en mogelijk haar financiële positie in negatieve zin beïnvloeden hetgeen vervolgens tot gevolg kan hebben dat de mogelijkheden voor ZWOF VI om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen, beperkt worden.

Dividendrisico

ZWOF VI is gerechtigd eventuele winst (bijvoorbeeld in de vorm van dividend) uit te keren aan haar Aandeelhouder. Een mogelijke uitkering van dividend door ZWOF VI aan haar Aandeelhouder heeft gevolgen voor haar liquiditeitspositie en zorgt ervoor dat de vrije financiële middelen afnemen. Dit kan ertoe leiden – al dan niet in combinatie met het manifesteren van één of meerdere andere in dit Hoofdstuk beschreven risico’s – dat ZWOF VI in haar mogelijkheden wordt beperkt om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.

 

7.3       Overige risico’s

Fiscaal risico

Door het meerderjarige karakter van de investering is de invloed van de belastingheffing op ZWOF VI en op het rendement van de Obligaties onzeker. ZWOF VI kan geconfronteerd worden met een wetswijziging, nieuwe regelgeving of politieke besluitvorming, die financieel ongunstig voor de Obligatiehouders kan uitvallen. Door het meerjarige karakter van de belegging is de invloed van de belastingheffing op het rendement van de Obligaties onzeker. De fiscale behandeling van een Obligatie of een Obligatiehouder kan in de loop der jaren door wijziging van Nederlandse wetgeving dan wel nieuwe jurisprudentie negatief worden beïnvloed.

De fiscale positie van ZWOF VI waaronder die van de Obligatielening is niet vooraf afgestemd met de Belastingdienst. Indien de Belastingdienst de gepresenteerde uitgangspunten niet volgt, kan dat leiden tot een negatieve invloed op de bedrijfsresultaten van ZWOF VI, hetgeen een beperking tot gevolg kan hebben voor ZWOF VI om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.

Algemene juridische risico’s

ZWOF VI loopt risico’s wanneer tegen haar een rechtszaak aangespannen wordt. Ongeacht of dergelijke vorderingen ontvankelijk zijn, loopt ZWOF VI de kans om financiële schade te lijden nu de uitkomst van gerechtelijke procedures veelal onzeker is. De verdediging in een dergelijke procedure is kostbaar en deze kosten kunnen vaak slechts ten dele op de wederpartij verhaald worden, zelfs wanneer ZWOF VI in het gelijk wordt gesteld. Het intreden van dit risico kan de financiële positie van ZWOF VI raken, wat tot gevolg kan hebben dat de mogelijkheden voor ZWOF VI worden beperkt om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.

Politiek

Een onzekere factor is de invloed van de politiek. Onder politieke risico’s worden verstaan risico’s met betrekking tot stabiliteit en legitimiteit van politieke instituten, ordelijke opvolging van de politieke leiders, transparantie bij de economische besluitvorming, nationale veiligheid en geopolitieke risico’s. Genoemde risico’s kunnen een negatieve invloed hebben op de financiële positie van ZWOF VI, hetgeen ZWOF VI mogelijk beperkt om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te kunnen voldoen.

 

7.4       Factoren die van wezenlijk belang zijn om het aan de Obligaties verbonden marktrisico in te schatten

De Obligaties zijn niet voor alle beleggers een geschikte investering. Iedere potentiële belegger inde Obligaties moet de geschiktheid van die investering vaststellen in het licht van zijn eigen omstandigheden. Meer in het bijzonder dient iedere potentiële belegger onder meer:

  • voldoende kennis en ervaring van beleggen in obligaties en de markt van (residentieel) vastgoed om de Obligaties, de voor- en nadelen van het investeren in de Obligaties en de informatie die (door middel van verwijzing) is opgenomen in dit Prospectus, de Obligatievoorwaarden en Trustakte op waarde te kunnen beoordelen;
  • over voldoende kennis en ervaring te beschikken om, in context van zijn eigen financiële situatie, een belegging in de Obligaties te kunnen beoordelen, evenals de invloed hiervan op zijn totale beleggingsportefeuille;
  • in algemene zin een zeer offensief beleggingsprofiel te hebben. De Obligaties zijn niet geschikt voor beleggers met een neutraal tot een (zeer) defensief risicoprofiel;
  • over voldoende financiële middelen te beschikken om alle risico’s te dragen die gepaard gaan met een belegging in de Obligaties, waaronder begrepen de gevolgen van het intreden van risico’s verband houdende met zijn belegging, waarbij deze – in het ergste geval – zijn inleg en opvorderbaar, maar niet uitgekeerd, rendement volledig kan kwijtraken;
  • de voorwaarden bij de Obligaties volledig te begrijpen; en
  • in staat zijn om (zelfstandig of met behulp van een financieel adviseur) mogelijke scenario’s vast te stellen in relatie tot economische en andere factoren die de belegging kunnen beïnvloeden, alsmede het vermogen om daarmee verband houdende risico’s te dragen.
Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies