Privacy statement

Door het versturen van uw gegevens verleent u Sheldon Invest en met haar verbonden ondernemingen in de financiële sector toestemming om u te informeren over onze producten en diensten en om look-a-likeprofielen te creëren. Zolang dat voor marketingdoeleinden van belang is, worden uw gegevens bewaard, Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@sheldoninvest.nl.

Een deel van de door u verstrekte persoonsgegevens zijn door ons opgevraagd met het doel op naleving van de Wwft en om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen en worden alleen verwerkt in het kader van de naleving van de Wwft. U heeft het recht een verzoek in te dienen om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens en u heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Alle informatie of gegevens welke naar Sheldon Invest wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijze zal/zullen worden behandeld bij of krachtens wet. Sheldon Invest is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Binnen Sheldon Invest en de met haar verbonden ondernemingen wordt de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. Tevens zullen deze persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, indien Sheldon Invest hiertoe verplicht is bij of krachtens wet.