Voor investeerders

Sheldon Invest plaatst beleggingsfondsen bij investeerders. Periodiek staan nieuwe investeringskansen open voor inschrijving. Het aanbod varieert in risico, zekerheid, rendement, looptijd en minimale deelnamesom.

Voor grootvermogende- en professionele investeerders zijn fondsen beschikbaar met een toetredingsdrempel vanaf € 100.000. Fondsen gericht op particuliere investeerders hebben een drempel van € 20.000.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Sheldon Invest is sinds 2009 in het bezit van een vergunning als beleggingsonderneming op grond van artikel 2:96 Wft en staat daarmee onder doorlopend toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank NV.

Belangrijke toetsingscriteria in het proces tot het verkrijgen van een vergunning van de AFM zijn:

  • De onderneming voldoet aan de vereisten die worden gesteld aan de bedrijfsvoering,
  • De bestuurders van de onderneming voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van deskundigheid en betrouwbaarheid.

Actuele investeringen

Vastgoed Financiering Fonds

Prognoserendement

6,3% per jaar (in 2024)

* Risico's en overige informatie

Investeren brengt altijd financiële risico’s met zich mee. De waarde van een investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De eventueel in rekening te brengen emissiekosten en/of administratiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet (altijd) meegenomen in de berekening van het rendement. 

Het prospectus/informatiememorandum van elke investering is verkrijgbaar via Sheldon Invest. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus/informatiememorandum. U wordt geacht om het prospectus/informatiememorandum van elke investering aandachtig te bestuderen. Hierin staat alles vermeld wat belangrijk is en dient als basis voor het vormen van uw beslissingen.

Voor een uitgebreide toelichting inzake de risico’s van de via Sheldon Invest aangeboden investeringen, wordt verwezen naar het hoofdstuk “Risicofactoren” uit elk prospectus/informatiememorandum.

Investeerders worden geen cliënt bij Sheldon Invest maar bij haar opdrachtgever(s). Sheldon Invest geeft geen (belegging) advies en waarde- of kwaliteitsoordeel aan beleggers over de aangeboden investeringen. Beleggers dienen zelf – al dan niet met behulp van een adviseur – te bepalen of de aangeboden investeringen passend zijn.

Bent u investeerder?

Blijf dan op de hoogte van de nieuwste beleggingen. Eens per maand ontvangt u onze nieuwsbrief.